Základní dokumenty schválené provinční kapitulou v r. 2021

Změny ve Stanovách a Obecných vyhlášeních z roku 2019 a zkušenosti čtyřletí po první kapitule LS vyvolaly potřebu úprav. Změny byly projednány na kapitule LS, která se konala 24. – 28.9.2021. Schválené znění bylo zasláno k vyjádření magistrovy řádu a po drobných úpravách schválených provinční radou odsouhlaseno magistrem řádu 7.8.2022. Nové Směrnice byly následně promulgovány provinciálem fr. Lukášem Fošumem OP dne 14.10.2022.

Stanovy Laických sdružení sv. Dominika

Text upraven - viz http://laici.op.cz/dokument/zakladni-dokumenty-schvalene-provincni-kapit...

Základním dokumentem Laických sdružení sv. Dominika jsou Stanovy Laických sdružení sv. Dominika, vypracované na mezinárodním zasedání Laických sdružení v Montréalu (24. - 29. července 1985), schválené Kongregací pro řeholníky a sekulární instituty a promulgované magistrem Řádu bratří kazatelů, o. Damiánem Byrne OP dne 28. ledna 1987. Nejnovější český překlad Stanov z latinského originálu s přihlédnutím k polskému a anglickému překladu byl vypracován v březnu 1991 a schválen provinčním promotorem pro dominikánský laikát.

Všeobecná vyhlášení ohledně Stanov Laických sdružení sv. Dominika

Text upraven - viz http://laici.op.cz/dokument/zakladni-dokumenty-schvalene-provincni-kapit...

Spolu se Stanovami promulgoval magistr řádu Všeobecná vyhlášení ohledně Stanov Laických sdružení sv. Dominika, která jsou prováděcími předpisy a interpretací Stanov.
Ze setkání Mezinárodního kongresu laických dominikánských sdružení roku 2007 v Buenos Aires vzešla potřeba úpravy Stanov a jistých doplnění, která by odstranila pochybnosti ohledně jejich výkladu. Rovněž bylo třeba včlenit do základních dokumentů ustanovení generálních kapitul Řádu určených pro laikát. Proto magistr Řádu Carlos A. Azpiroz Costa OP promulgoval 15. listopadu 2007 nová Všeobecná vyhlášení ohledně Stanov Laických sdružení sv. Dominika, která upravila a doplnila Stanovy a předchozí vyhlášení.
Oba dva texty naleznete v článku.

Partikulární směrnice Laických sdružení sv. Dominika

Text upraven - viz http://laici.op.cz/dokument/zakladni-dokumenty-schvalene-provincni-kapit...

Podle požadavku Stanov a s ohledem na konkrétní místní podmínky upřesňují jednotlivé provincie obecné předpisy v partikulárních směrnicích. Partikulární směrnice platné v naší provincii vypracovala v únoru 1992 pracovní skupina jmenovaná provinčním moderátorem. Text směrnic v témže roce přijala provinční rada Laických sdružení a schválil provinciál Československé dominikánské provincie o. Dominik Duka OP a magistr Řádu o. Damian Byrne OP. V letech 1997–1999 byly Směrnice podle požadavků a připomínek členů Laických sdružení postupně upraveny a provinční rada schválila rozsáhlé dodatky. Konečné znění promulgoval o. Damián Němec OP, provinciál České dominikánské provincie dne 18. dubna 2000.
Další úprava Směrnic v letech 2014–2015 prováděná na základě rozhodnutí provinční rady ze dne 21. června 2014. Z podnětu členů Laických sdružení a po vzoru některých zahraničních provincií, kde obdobný model řízení se souhlasem magistra řádu aplikovali, má (v souladu se Stanovami) nejvyšší moc shromáždění zástupců všech Místních sdružení, které se nazývá provinční kapitula a nikoli jako ve Stanovách provinční rada. Tato kapitula se schází každé 4 roky a volí provinčního moderátora a členy jeho rady s hlasovacím právem. Provinční moderátor se svou radou potom řídí Laická sdružení v období mezi setkáním kapituly. Do textu nových Směrnic byly rovněž zahrnuty požadavky obsažené ve Všeobecných vyhlášeních ke stanovám laických sdružení sv. Dominika z roku 2007.
Úpravy Směrnic následně projednala a schválila provinční rada Laických sdružení na svém zasedání 6. června 2015 a o. Benedikt Mohelník OP, provinciál České dominikánské provincie, je promulgoval o svátku Panny Marie Růžencové, dne 7. října 2015.

Základní dokumenty LSSD

V roce 2016 vydala Laická sdružení pro svou vnitřní potřebu souhrn veškerých základních dokumentu zahrnujících Stanovy, Vyhlášení a Směrnice. Kromě českého překladu jsou zde uvedena i originální znění v latinském a italském jazyce. Publikace je doplněna o obřady užívané v Laických sdruženích pro přijetí kandidátů a při skládání slibů, včetně jejich českého překladu, a o výběr modliteb doporučených Směrnicemi. Publikaci je možné si objednat např. prostřednictvím kontaktu na správce stránek (viz Kontakty) případně stáhnou zde ze stránek v plném znění.

Čtyřletá obnova dominikánské laické formace

Formace, a to nejen noviciátní, ale i trvalá, je tématem, ke kterému je třeba se neustále vracet a reagovat na proměny a výzvy okolního světa. Na jednu takovou výzvu odpověděla letošní kapitula laiků, když vyhlásila „Čtyřletou obnovu dominikánské laické formace“ (ČODLF). Ta má spočívat v promýšlení témat přidružených k jednotlivým rokům čtyřletí. Jejím cílem není jen formace vlastní, promyslet a „promodlit“ si jednotlivá témata, ale též shromáždit podněty pro kapitulu příští. Plán formace totiž nemá být něco nadiktovaného shora, neboť tak se stává strohou, bezživotnou literou, ale musí vyrůstat odspodu, z našich sdružení, z jejich každodenního života, aby nás mohla obohacovat duchem apoštolátu v konkrétních podmínkách.
Podklady pro ČODLF mají tak poskytnout (ale nikoli přikazovat nebo určovat) jednotlivým sdružením základní přehled, související otázky či prameny ke studiu a k modlitbě a je jen na nich, aby si vybraly z nabízejících se možností, jak je využít. Mohou být tématem pro setkání, pro duchovní cvičení nebo pro osobní duchovní obnovu. Podklady protémata spojená (ale nikoli výlučně) s jednotlivými měsíci jsou k dispozici vybraných číslech OPuscula a na webových stránkách laiků. Přehled téma a odkazy na jednotlivé ročníky naleznete v článku.