Partikulární směrnice Laických sdružení sv. Dominika

Text upraven - viz http://laici.op.cz/dokument/zakladni-dokumenty-schvalene-provincni-kapit...

platné na území České dominikánské provincie

PREAMBULE

Dominikánská rodina se sestává z bratří kleriků a spolupracovníků, z mnišek, ze sester (kongregace), z členů sekulárních institutů, z členů sdružení kněží, jáhnů a laiků a dalších asociací legitimně k ní připojených (srov. LCO č. 1 – Základní ústava, § IX; LCO č. 141–153).
Základním dokumentem Laických sdružení sv. Dominika (dále jen „LS“) jsou Stanovy1 Laických sdružení sv. Dominika (dále jen „Stanovy“), vypracované na mezinárodním zasedání LS v Montréalu ve dnech 24.–29. července 1985, schválené Kongregací pro řeholníky a sekulární instituty a promulgované spolu s Všeobecnými vyhlášeními ke Stanovám Laických sdružení sv. Dominika magistrem řádu fr. Damiánem Byrne OP dne 28. ledna 1987 (dále jen „Vyhlášení 1987“) a Všeobecná vyhlášení ke Stanovám Laických sdružení sv. Dominika, která vydal magistr řádu fr. Carlos A. Azpiroz Costa OP dne 15. listopadu 2007 (dále jen „Vyhlášení 2007“).
V těchto partikulárních směrnicích (dále jen „Směrnicích“) jsou Stanovy, Vyhlášení 1987 a Vyhlášení 2007 aplikovány na konkrétní místní podmínky LS na území České dominikánské provincie (srov. Stanovy č. 24; Vyhlášení 1987 č. 1; Vyhlášení 2007 č. II § 1).

I. ŽIVOT BRATŘÍ A SESTER

Obecná ustanovení
1. Členové LS následují sv. Dominika, který toužil po spáse duší a tomuto cíli podřizoval celý svůj život. Podle jeho vzoru hlásají slovem i životem poznanou pravdu a usilují o vlastní křesťanskou dokonalost ve společenství bratří a sester.
2. Způsob života a poslání členů LS vymezují Stanovy, které zároveň předkládají hlavní prostředky k uskutečňování a prohlubování tohoto poslání. Členové ať uchovávají Stanovy ve svých srdcích a společenstvích jako vynikající prostředek růstu ve svém povolání a usilují o hlubší porozumění předpisům Stanov a jejich věrnější zachovávání.
3. Členové LS ať moudře a zodpovědně, „ne jako otroci podrobení zákonu, ale jako svobodní lidé v milosti“ (srov. LCO č. 1 – Základní ústava, § VI, Řehole sv. Augustina, č. 8), v neustálém dialogu s Bohem a ve spojení s ostatními členy sdružení nacházejí vlastní konkrétní podobu naplňování slibu podle svého stavu, aktuálních možností a potřeb církve, s ohledem na apoštolské projekty České dominikánské provincie a celého Řádu.
4. Hlavními pilíři dominikánského povolání jsou modlitba, studium a apoštolát. Modlitba a studium jsou zdroje, z nichž apoštolát čerpá sílu a poznání pravdy. Specifickým prvkem života členů LS je kajícnost. Všichni členové ať se starají o to, aby v jejich životě osobním i společném žádný z těchto prvků nechyběl.
5. § 1 Pro snazší a správnější vymezení osobního povolání a k podpoře společného života členů LS jsou některé z prostředků, respektive forem apoštolátu uloženy všem členům jako závazné. Tyto závazky jsou vymezeny zvláště v č. 9, 14 a 21 Směrnic. Představují minimum povinností, které by mělo být východiskem stálého duchovního růstu a zpřesňování a upevňování povolání každého člena. Členové ať se vyhýbají samoúčelnému plnění povinností a po vzoru sv. Dominika se nechají vést a utvářet touhou opětovat Boží lásku a sloužit spáse všech lidí.
§ 2 Jednotlivá místní sdružení (dále jen „MS“) mohou pro podporu společného života a apoštolátu svých členů přijímat další společné závazky způsobem, který určí rada MS.
6. § 1 Slib života podle Stanov2 a  jednotlivé předpisy Stanov a Směrnic nezavazují členy LS pod hříchem (srov. Vyhlášení 1987, č. 2). Opomíjením a porušováním předpisů se však členové zříkají podílu na dobrodiních a zaslíbeních Řádu.
§ 2 Od jednotlivých předpisů a závazků osvobozuje dispenz, záměna za jiný úkon zbožnosti či lásky, nemožnost nebo překážka ve svědomí.
§ 3 Dispenz může udělit magistr řádu (i pro celé LS), provinciál (i pro celé MS), provinční promotor v zastoupení provinciála a představený MS. Žádost o dispenz předkládá člen LS svému představenému nebo provinciálovi. Provinciál je povinen před udělením dispenze projednat žádost s příslušným představeným. (srov. Vyhlášení 2007, č. III, Směrnice č. 100).
§ 4 Dočasný nebo trvalý indult3 je oprávněn udělit provinciál, a to vždy po konzultaci s představeným MS a jeho radou, podle vhodnosti též s provinčním moderátorem. O udělení indultu ať jsou kromě žadatele neprodleně uvědoměni představený MS a řádový asistent (srov. Vyhlášení 2007, č. III a Směrnice č. 101 § 1).

Zdroje a cíle povolání
7. Základním motivem Dominikova apoštolského působení bylo soucítění s tělesnou i duchovní bídou lidí. I pro jeho následovníky zůstává soucit a milosrdenství prvním podnětem i cílem. S nimi ať dominikánští laici spojují své osobní závazky a apoštolské aktivity, ať jsou pozorní k potřebám svých bližních a ať jsou vždy připraveni pomáhat jim v tělesné i duchovní nouzi i za cenu vlastního uskrovnění a sebezáporu. Ať se všemi svými silami snaží přispět ke spravedlnosti a míru v celém stvoření.

Společný život
Srov. Stanovy č. 3, 5, 8, 9, 10 písm. d), č. 15 a Vyhlášení 2007 č. I § 3.
8. Členové LS jsou povoláni k životu ve společenství bratří a sester, kteří se zvláštním Božím darem spojili v apoštolském duchu sv. Dominika. (srov. LCO č. 149 § 1) Společný život napomáhá duchovnímu růstu a upevňování ctností a je důležitým prostředkem přípravy na apoštolské poslání; příkladný život ve společenství bratří a sester je zároveň důležitou formou apoštolátu.
9. § 1 Členové MS berou na sebe závazek společného života, proto se sdružení pravidelně, alespoň 10krát ročně, schází na společných setkáních. Součástí každého setkání ať je společné slavení liturgie hodin. Přiměřené místo ať je věnováno modlitbě růžence, společnému čtení a rozjímání Božího slova a vzdělávání.
§ 2 Naplněním závazku společného života jednotlivých členů je jejich účast na společných setkáních MS.
§ 3 Každý člen MS, který se z vážných důvodů nemůže účastnit společného setkání, ať informuje o důvodech svého představeného a ať udržuje co nejtěsnější kontakt s MS a využije všech dostupných prostředků k participaci na společném životě.
10. Členové MS ať hledají i jiné formy společného života, ať se neuzavírají ve svém MS, ale účastní se života celé dominikánské rodiny a církve. Společná setkání členů MS ať jsou otevřená všem zájemcům (nově příchozím, členům jiných MS, těm, kterým členství zaniklo, hostům apod.)
11. Konkrétním projevem milosrdenství členů LS je pomoc potřebným jak v rámci vlastního MS, tak v rámci provincie a celého řádu. Z toho důvodu ať si MS zřídí fond potřebných, z něhož může vypomáhat svým členům v nouzi, hradit výdaje spojené s účastí MS na formačních setkáních či kapitulách, případně kontribuce (srov. Směrnice č. 7).

Modlitba
Srov. Stanovy č. 4, 7, 8, 10, 11, 13; Vyhlášení 1987 č. 7.
12. Sv. Dominik byl doma i na cestách, ve dne i v noci vytrvalý ve slavení božského oficia a v modlitbě a s velkou zbožností slavil božská tajemství (srov. LCO č. 56). Modlitba je prvním a nejdůležitějším zdrojem milosti pro růst v osobním povolání a pro hlásání. Teprve to, co je modlitbou přisvojeno, může být předáváno ostatním. Řádová tradice klade velký důraz zvláště na modlitbu liturgickou.
13. Každý člen LS:
      a) Ať se často účastní slavení mše svaté, liturgie hodin a ostatních forem liturgického života Řádu a církve. Při slavení liturgie hodin ať dává přednost společnému slavení před soukromou modlitbou a pamatuje, že základními pilíři této modlitby jsou ranní a večerní chvály.
      b) Ať horlivě pěstuje osobní modlitbu a cvičí se ve vnitřní rozjímavé modlitbě. Ať se často věnuje rozjímání Písma svatého a čtení jiných duchovních textů.
      c) Ať uctívá Krista v tajemství eucharistie, aby z tohoto obdivuhodného spojení čerpal vzrůst víry, naděje a lásky; ať se často modlí před Nejsvětější svátostí.
      d) Ať má na srdci tradiční řádovou zbožnou úctu k Panně Marii. Ať zachovává pravou zbožnost a úctu k svatému Dominikovi a k řádovým světcům, aby se povzbuzoval k jejich následování a upevňoval se ve svém povolání.
      e) Ať ve svých modlitbách pamatuje také na zemřelé členy MS a na zemřelé členy a dobrodince dominikánské rodiny; ať nechává sloužit mše za zemřelé.
      f) Ať neopomíjí pravidelná duchovní cvičení (rekolekce a exercicie).
14. Jednota společenství se zvláštním způsobem v souladu s řádovou tradicí projevuje ve společné modlitbě. K naplnění této jednoty je zavázán každý člen LS, a proto se:
      a) denně pomodlí modlitby Salve Regina a O lumen;
      b) denně pomodlí za zemřelé členy a dobrodince dominikánské rodiny; tradiční řádovou modlitbou za zemřelé je Žalm 130 (129) De profundis a Odpočinutí věčné;
      c) alespoň jednou týdně pomodlí část liturgie hodin a část růžence. Nejvhodnější dobou pro tyto činnosti je neděle, den Páně, případně ostatní významné dny liturgického roku a dominikánského kalendáře;
      d) každoročně zúčastní alespoň dvoudenních společných duchovní cvičení.

Studium
Srov. Stanovy č. 4, 10, písm. a), f) , č. 13.
15. Sv. Dominik s sebou stále nosil evangelium svatého Matouše a listy svatého Pavla; vodil bratry do škol a posílal je do větších měst, aby studovali, kázali a vytvořili konvent (srov. LCO č. 6). Studium je dalším způsobem, kterým si duše osvojuje božská tajemství. Ustavičné studium živí kontemplaci, napomáhá pochopení a věrnějšímu plnění osobního povolání a je důležitou podmínkou kazatelského poslání. Pro strohost a náročnost je jednou z forem askeze.
16. Světlem a pramenem studia je Bůh zjevující se v Písmu svatém a Tradici. Členové LS ať se proto věnují pravidelné četbě a rozjímání Písma sv., studiu spisů svatých Otců a doporučených křesťanských autorů a průběžně se seznamují s dokumenty církve a Řádu. Ať ve všem cítí s církví a jsou poslušni církevního magisteria, kterému je svěřeno autentické vykládání Božího slova.
17. Členové LS ať se průběžně vzdělávají v katolické nauce a snaží se rozvíjet své filozofické a teologické poznání. Ve studiu ať se opírají zejména o nauku sv. Tomáše Akvinského, která je dědictvím Řádu, obohacuje intelektuální život dominikánů a dává mu vlastní ráz. Poučení a povzbuzení ať čerpají také ze studia dějin církve a Řádu.

Apoštolát
Srov. Stanovy č. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12.
18. Sv. Dominik nesmírně žíznil po spáse všech lidí. Posílal bratry, aby kázali všem lidem, skupinám a národům, věřícím i nevěřícím a zejména chudým (srov. LCO č. 98). Hlásání Božího slova a zvěstování Krista národům je nejpřednějším úkolem Řádu. Členové LS jsou k apoštolátu pověřeni a uschopněni skrze svátost křtu a biřmování; Kristus je ustanovuje svými svědky a vybavuje smyslem pro víru a milostí slova. Dominikánský apoštolát se má vyznačovat evangelním duchem, autentickou naukou církve a sepětím se svátostmi.
19. Členové LS se na konkrétních apoštolských projektech Řádu mohou podílet modlitbou, přinášením obětí, činnou službou nebo finanční podporou. Nutným předpokladem každého apoštolátu je opravdový duchovní život usilující o svatost a dokonalost; k nejúčinnějším formám apoštolátu patří svědectví příkladného života. Hlavními oblastmi laického apoštolátu jsou rodina, farnost, MS a společenské prostředí (zaměstnání, studium, bydliště, příbuzní a přátelé, obec, stát).
20. Důležitým znakem dominikánského apoštolátu je, že tato služba je společným dílem bratří a sester. Členové LS ať proto spolupracují mezi sebou navzájem, ať se ve své službě vzájemně podporují a ochotně se zapojují do úkolů MS a Řádu. Formy účasti na poslání Řádu ať volí s přihlédnutím k potřebám MS, Řádu a církve. Ať pomáhají diecézní apoštolátní činnosti pod řízením místního ordináře a spolupracují s ostatními apoštolskými skupinami (srov. CIC kán. 311 a 328).
21. Účast na apoštolském poslání projevují členové LS formou neveřejného závazku, který odpovídá jejich osobnímu charizmatu, potřebám církve, řádu a daného MS.

Kajícnost
Srov. Stanovy č. 5, 8, 10 písm. c), e).
22. Kajícnost je od samého počátku jedním z hlavních prvků života laických bratrstev. Vychází z pravdivého poznání sebe a Boha, z touhy cele se odevzdat službě Bohu a bližnímu a připodobnit se Kristu trpícímu a obětujícímu se za druhé. Je nezbytná pro zachování věrnosti osobnímu povolání a podporuje apoštolskou bdělost a horlivost. Dobrovolné pokání je jednou z forem účasti na apoštolském poslání Řádu.
23. § 1 Členové LS ať pěstují ctnost kajícnosti věrným konáním svých povinností (stavovské povinnosti, křestní závazky, závazky plynoucí ze slibu života podle Stanov), trpělivým snášením těžkostí života a také dobrovolným konáním skutků pokání (kající modlitby, společně slavené kající pobožnosti, omezení se v něčem, odepření si něčeho, konání i nepříjemných prací ke společnému užitku, hmotná podpora potřebných).
§ 2 Podle staré řádové tradice se mezi postní dny počítají středy a pátky celého roku (nepřipadnou-li na ně slavnosti) a vigilie slavností Narození Páně, sv. Dominika, Nanebevzetí Panny Marie a Bílá sobota. K tradičním řádovým modlitbám pro dobu postní patří kající žalmy a Verše o utrpení našeho Pána Ježíše Krista od sv. Kateřiny de Ricci. O Popeleční středě a na Velký pátek je vhodné zachovat přísnější formu půstu, např. půst o chlebu a vodě nebo čaji.
§ 3 Každý člen LS ať denně zpytuje svědomí a často přijímá svátost smíření.

II. VÝCHOVA BRATŘÍ A SESTER

24. Formace je úkolem každého člena LS pro celý život. Pro svá specifika jsou přesto jednotlivá období odlišena.
      a) Formace uchazečů probíhá pod vedením novicmistra podle programu postulátní formace způsobem, který stanoví rada MS.
      b) Formace noviců probíhá na samostatných noviciátních setkáních pod vedením novicmistra podle programu noviciátní formace. Účast na těchto setkáních je pro novice závazná.
      c) Stálá formace probíhá individuálně a v rámci pravidelných setkání MS podle programu stálé formace.
25. Za program noviciátní i stálé formace zodpovídá provinční moderátor, který na něm spolupracuje se svou radou. Program formace schvaluje provinční kapitula (srov. Stanovy č. 11 a Směrnice č. 57 písm. d), č. 55 písm. f)
26. Jedenkrát ročně se koná provinční setkání formátorů LS, tj. těch, kteří mají na starosti formaci členů LS (novicmistři, představení MS, případně jiní členové rady MS, provinční moderátor, jeho socius a jeho asistent pro formaci, je-li jmenován, proviční promotor a řádoví asistenti). Setkání zajišťuje provinční moderátor (případně jeho asistent pro formaci). Účelem setkání je:
      a) projednávání postupu a obsahu formace;
      b) formace těch, kteří jsou pověřeni vést druhé.

Novicmistr
27. § 1 Každé MS ať má svého novicmistra. Pokud je to možné, ať je členem daného MS. MS bez novicmistra nesmí přijímat nové členy.
§ 2 Novicmistr je jmenován na tři roky řádovým asistentem po dohodě s radou MS. Představený MS informuje o jeho jmenování provinčního moderátora.
§ 3 Novicmistrem nemůže být představený MS. Výjimku uděluje provinční moderátor.
§ 4 Pokud to okolnosti vyžadují, může mít více MS společný noviciát i novicmistra.
28. Novicmistr:
      a) Pomáhá novým členům LS stát se samostatnými a odpovědnými křesťany, schopnými hlásat Boží slovo v duchu řádové tradice.
      b) Má na starosti formaci nových členů a uchazečů (postulátní a noviciátní formace). Její průběh zabezpečuje ve spolupráci s řádovým asistentem a radou MS podle provinčního programu formace.
      c) Spolupracuje s radou MS a řádovým asistentem při zajišťování stálé formace členů MS.
      d) Je povinen účastnit se jednou ročně provinčního setkání formátorů LS. V případě opakované neúčasti bez závažného důvodu se na MS pohlíží jako by nemělo novicmistra (srov. Směrnice č. 27, 34).

III. STRUKTURA A ŘÍZENÍ LS

Místní sdružení (MS)
29. Základní jednotkou LS je místní sdružení (MS).

Zřízení MS
30. § 1 K založení nového MS se vyžaduje alespoň pět členů.
§ 2 V případě více kandidátů v místě, kde není MS, budou tito přijati do vhodného MS, které zajistí jejich základní formaci. Způsob určí rada dotyčného MS. Po složení slibů mohou při naplnění podmínek podle § 1 založit vlastní MS.
31. MS zřizuje provinciál po konzultaci s provinčním moderátorem a po písemném souhlasu místního diecézního biskupa (srov. CIC kán. 312 § 2); zároveň (na dobu nejdéle jednoho roku) jmenuje představeného a případně také novicmistra tohoto MS. Během jednoho roku proběhnou řádné volby rady MS a ta ze svých členů zvolí nového představeného způsobem stanoveným Směrnicemi (srov. Směrnice č. 85 a 86).
32. Samým zřízením provinciálem se MS stává veřejnou církevní právnickou osobou. Dokladem o existenci a právní subjektivitě je zřizovací listina vystavená provinciálem. Oficiální název MS zní: Místní sdružení v N, příp. pro více sdružení v jednom místě pak: X. místní sdružení v N, kde X. je pořadové číslo. Podle charakteru činnosti může být MS jako církevní právnická osoba evidováno státními orgány.

Zrušení MS
33. Návrh na zrušení MS podává provinciálovi provinční moderátor se souhlasem své rady. Součástí návrhu je jeho zdůvodnění. Provinciál může zrušit MS i bez tohoto návrhu, ale vždy až po konzultaci s provinčním moderátorem a provinčním promotorem.
34. Důvod pro zrušení MS může být následující:
      — počet jeho členů je po tři roky menší než 3;
      — MS neplní své závazky vyplývající ze stanov a Směrnic; zejména závazky týkající se společných setkání, novicmistra, účasti na kapitule a setkání formátorů (srov. Stanovy č. 3, 8, 9 a 15 a Směrnice č. 8, 9 § 1, 10, 27, 28 písm. d) a 49).
35. Členové zrušeného MS ať jsou přijati jiným MS.
36. Archiv zrušeného MS je převeden do archivu LS.

Rada MS
37. Rada MS:
      a) Řídí činnost sdružení.
      b) Projednává přijímání uchazečů a skládání slibů (srov. Směrnice č. 91, 93 a 94); řeší případy dlouhodobé neúčasti členů MS na životě sdružení (srov. Směrnice č. 77).
      c) Má poradní hlas při jmenování řádového asistenta (srov. Směrnice č. 43).
      d) Má rozhodující hlas při jmenování zástupce MS na setkání provinční kapituly, pokud dotyčný není členem daného MS (srov. Směrnice č. 49 § 3).
      e) Má na starosti stálou formaci členů MS; její průběh zabezpečuje ve spolupráci s řádovým asistentem a novicmistrem podle provinčního programu formace.
      f) Organizuje ve spolupráci s řádovým asistentem rekolekce pro členy MS.
      g) V případě potřeby se některý z členů rady MS účastní provinčního setkání formátorů LS, zvláště tehdy, není-li na tomto setkání přítomen novicmistr téhož MS, příp. jeho představený.
      h) Zajišťuje kontakt s jinými MS a s ostatními větvemi dominikánské rodiny.
38. V případě malého počtu členů se mohou členové MS rozhodnout radu MS nevolit. V takovém případě plní úkoly rady celé MS, a platí pro ně vše, co je řečeno o radě MS s výjimkou ustanovení o funkčním období a volbách rady MS.

Představený MS
39. Představený MS:
      a) Řídí činnost rady MS a společná setkání členů MS.
      b) Zajišťuje kontakt s provinčním moderátorem a řádovým asistentem a zastupuje MS na provinční kapitule.
      c) Přijímá uchazeče do MS a sliby života podle Stanov skládané členy MS (srov. Směrnice č. 92 a 96).
      d) Informuje provinčního moderátora o jmenování novicmistra, přijetí uchazečů, složení slibů a o ukončení členství.
      e) Zasílá provinčnímu moderátorovi písemnou kopii zápisu o volbě rady a představeného MS, případně též kopii potvrzení představeného MS provinciálem (srov. Směrnice č. 88).
      f) Zajišťuje uspořádání a průběh voleb rady MS a představeného MS; předsedá této volbě.
      g) Má právo dispenzovat členy MS od jednotlivých předpisů Stanov a Směrnic, ale pouze ve vybraných případech a na omezenou dobu (srov. Vyhlášení 2007 č. III, Směrnice č. 6 § 3, 100 § 3).
      h) Je-li MS evidováno státními orgány jako církevní právnická osoba, zodpovídá za řádné vedení účetnictví a účetní agendy a za dodržování všech povinností, které má MS vůči státu (plnění daňových povinností, podávání daňového přiznání apod.)
      i) Je povinen spravovat archiv MS. V archivu ať jsou uloženy:
            — originál zřizovací listiny MS;
            — další dokumenty, existují-li (doklad o registraci MS, doklad o přidělení IČ, smlouva o účtu, účetní agenda apod.);
            — zápisy o volbě rady a představeného MS, případně též o potvrzení představeného MS provinciálem, zápisy o přijetí členů a o složení slibů;
            — seznam všech členů MS s kontaktními adresami, s daty přijetí do sdružení a složení slibů, příp. rozhodnutí o udělením indultu4. Tyto údaje slouží pouze pro evidenci členů sdružení a udělených indultů.
40. Oficium představeného MS končí přijetím volby novým představeným MS, abdikací nebo odvoláním provinciálem.
41. Po skončení svého oficia je představený MS povinen předat úplný archiv svému nástupci.
42. Představený jmenuje svého zástupce (z členů rady MS), který ho bude za jeho nepřítomnosti zastupovat. V případě uvolnění oficia představeného MS plní zástupce jeho úkoly do té doby, než je zvolen a případně provinciálem potvrzen nový představený.

Řádový asistent
43. Řádový asistent je písemně jmenován provinciálem po konzultaci s provinčním promotorem a radou MS. Tuto funkci může vykonávat: řádový bratr, řádová sestra nebo člen Sdružení kněží a jáhnů sv. Dominika.
44. Řádový asistent:
      a) Účastní se co nejčastěji setkání MS a vykonává dohled v záležitostech nauky, duchovního života a bratrského soužití členů MS.
      b) Je přítomen přijímání uchazečů a skládání slibů v MS (srov. Směrnice č. 92 a 96).
      c) Zprostředkovává kontakt s jinými větvemi dominikánské rodiny.
      d) Účastní se setkání formátorů LS.
      e) Účastní se zasedání rady MS a má zde poradní hlas.
      f) Po dohodě s radou MS jmenuje novicmistra.
      g) Spolupracuje s radou MS a novicmistrem při zajišťování stálé formace a formace nových členů a uchazečů.
      h) Ve spolupráci s radou MS a provinčním promotorem zabezpečuje obsah každoročních rekolekcí.

Provincie
45. Laická sdružení sv. Dominika na území České dominikánské provincie mají status veřejné církevní právnické osoby.
46. Nejvyšším představeným LS na úrovni provincie je provinciál (srov. Stanovy č. 20 písm. a).
47. V duchu Stanov a řádové tradice je na úrovni provincie vytvořen orgán řídící činnost LS v provincii. Tento orgán se nazývá provinční kapitula (srov. Stanovy č. 20 písm. c)5.

Provinční kapitula
48. Provinční kapitula6 je vrcholným orgánem LS na území České dominikánské provincie; koordinuje a řídí činnost všech MS na území České dominikánské provincie.
49. § 1 Povinností každého MS je vyslat na setkání provinční kapituly svého zástupce s aktivním volebním hlasem.
§ 2 Zástupcem MS na setkání provinční kapituly je představený MS.
§ 3 Pokud se představený MS nemůže ze spravedlivého důvodu setkání provinční kapituly zúčastnit, vyšle svého zástupce nebo, není-li to možné, je oprávněn pověřit jiného člena MS s aktivním volebním hlasem, aby jej zastupoval. V oprávněných případech může představený MS se souhlasem rady MS pověřit zastupováním člena LS s aktivním volebním hlasem, který není členem daného MS (srov. Směrnice č. 37 písm. d) Pověřený delegát MS je povinen před zahájením setkání provinční kapituly předložit provinčnímu moderátorovi pověřovací list od představeného daného MS.
50. § 1 Členy provinční kapituly s aktivním volebním hlasem jsou zástupci MS a dále ex officio:
      — provinční moderátor (Směrnice č. 56 a 57)
      — socius provinčního moderátora v případě, že zastupuje nepřítomného provinčního moderátora (Směrnice č. 63 § 2, 3)
      — volení členové rady provinčního moderátora (Směrnice č. 55 písm. b).
§ 2 Členy provinční kapituly s poradním hlasem ex officio jsou:
      — provinční promotor (Směrnice č. 66 a 67),
      — socius provinčního moderátora (Směrnice č. 63 § 1)
      — asistenti provinčního moderátora (Směrnice č. 57 písm. g)
Právo hlasovat a volit, které nabyli jiným způsobem na základě těchto Směrnic (představený či pověřený zástupce MS, volený člen rady apod.), není tímto ustanovením nijak dotčeno.
51. Provinční kapitula se slaví každé 4 roky.
52. § 1 Provinční kapitulu svolává a řídí provinční moderátor. Nemůže-li tak učinit, zastupuje jej jeho socius. V případě nutnosti může svolat provinční kapitulu provinciál, který rovněž určí, kdo kapitulu bude řídit.
§ 2 Svolání ať je provedeno písemně s udáním data a místa setkání, a to nejpozději 2 měsíce před datem zasedání. Pozvánka ať je zaslána všem představeným MS v rámci provincie a členům provinční kapituly ex officio (srov. Směrnice č. 50).
§ 3 Provinční kapitula je usnášeníschopná při jakémkoli počtu účastníků. Je-li však počet přítomných oprávněných hlasovat menší než jedna třetina pozvaných, podléhají její rozhodnutí potvrzení provinciálem.
53. Představení MS a členové provinční kapituly ex officio obdrží nejpozději 6 týdnů před setkáním materiály, které zde budou projednávány. Představení MS jsou povinni je neprodleně předat tomu, kdo bude MS na kapitule zastupovat a seznámit s nimi všechny členy MS, aby se k nim mohli vyjádřit.
54. Každý člen LS může provinční kapitule posílat své návrhy a žádosti, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce svého MS na kapitule.
55. Provinční kapitula na svém zasedání zejména:
      a) Volí provinčního moderátora způsobem stanoveným Směrnicemi v č. 78–81 a č. 89–90.
      b) Volí 4 členy rady provinčního moderátora způsobem stanoveným Směrnicemi v č. 78–81 a č. 89–90.
      c) Může dočasně na období do příštího setkání provinční kapituly změnit počet volených členů rady provinčního moderátora.
      d) Projednává a schvaluje partikulární směrnice a nové návrhy a připomínky k těmto směrnicím (srov. Vyhlášení 2007 č. II § 1).
      e) Vytyčuje apoštolské cíle a úkoly LS na příští čtyřleté období s ohledem na aktuální výzvy doby, na směřování celého řádu a české provincie, v úzké spolupráci s ostatními větvemi řádu.
      f) Projednává a schvaluje program noviciátní a stálé formace.
      g) Schvaluje výši kontribucí a jejich splatnost.
      h) Schvaluje finanční limity pro nakládání s majetkem a finančními prostředky pro MS (obecně nebo pro konkrétní MS), ekonoma LS, provinčního moderátora a provinčního moderátora s jeho radou (srov. Směrnice č. 74).
      i) Projednává a schvaluje činnost provinčního moderátora a rady provinčního moderátora za uplynulé období.
      j) Stanovuje úkoly pro provinčního moderátora a radu provinčního moderátora na následující období.
      k) Stanovuje prostředky pro šíření oficiálních informací a zajišťování kontaktu provinční rady s místními sdruženími.

Provinční moderátor
56. § 1 Provinční moderátor je volen provinční kapitulou nebo jmenován provinciálem (srov. Směrnice č. 89–90).
§ 2 Oficium provinčního moderátora končí potvrzením volby nebo přijetím úřadu po jmenování, abdikací nebo odvoláním provinciálem. Odvolat provinčního moderátora může provinciál jen na základě doporučení rady provinčního moderátora nebo provinční kapituly či z důvodu hrubého porušení Stanov, Směrnic nebo jiných souvisejících právních norem.
§ 3 V případě uvolnění oficia provinčního moderátora, rozhodne rada provinčního moderátora, zda bude provinční kapitula svolána v řádném termínu nebo určí nové datum svolání kapituly.
57. Provinční moderátor zejména:
      a) Zastupuje LS v provincii jako právnickou osobu a má právo účasti jako host na řádové provinční kapitule.
      b) Svolává provinční kapitulu a řídí ji. Předsedá volbám na provinční kapitule.
      c) Svolává a řídí zasedání rady provinčního moderátora (srov. Směrnice č. 60) a může pověřovat členy rady úkoly souvisejícími s výkonem svého oficia.
      d) Má na starosti záležitosti formace, společného života a apoštolátu (srov. CIC kán. 328 a 329); zodpovídá především za:
            — aktualizaci programu noviciátní a stálé formace7;
            — provinční setkání formátorů LS8;
            — kontakty s jinými větvemi dominikánské rodiny a s LS v zahraničí9.
      e) Jmenuje a odvolává svého socia z řad řádných členů LS a je zodpovědný za jeho činnost. Ustanovení socia podléhá souhlasu rady provinčního moderátora. Jmenování a odvolání ať se děje písemně a je platné dnem vyhlášení.
      f) Jmenuje a odvolává ekonoma LS z řad řádných členů LS a je zodpovědný za jeho činnost. Ustanovení ekonoma LS podléhá souhlasu rady provinčního moderátora. Jmenování a odvolání ať se děje písemně a je platné dnem vyhlášení.
      g) Má právo jmenovat asistenty, kteří mu pomáhají ve vykonávání oficia v jednotlivých vymezených oblastech, a je zodpovědný za jejich činnost. Ke jmenování není třeba souhlasu jeho rady. Jmenování a odvolání ať se děje písemně a je platné dnem vyhlášení.
      h) Zajišťuje evidenci MS (srov. Směrnice č. 68 písm. f) a má právo je vizitovat sám nebo prostřednictvím svého pověřeného zástupce.
      i) Je povinen spravovat archiv LS (srov. Směrnice č. 68).
      j) Má právo nakládat s majetkem a finančními prostředky do limitu stanoveného provinční kapitulou, s prostředky nad tento limit nakládat nesmí (srov. Směrnice č. 55 písm. h) a č. 74 § 3). Z hospodaření s těmito prostředky se zodpovídá provinční kapitule.

Rada provinčního moderátora
58. § 1 Rada provinčního moderátora10 spolu s provinčním moderátorem koordinuje a řídí činnost LS na území České dominikánské provincie v době mezi setkáními provinční kapituly, které se ze své činnosti zodpovídá.
§ 2 V případech schvalování se počítají pouze hlasy členů rady s aktivním volebním hlasem; k platnosti je třeba přítomnosti alespoň většiny členů oprávněných hlasovat. V případech jiných hlasování může rada spolu s provinčním moderátorem rozhodnout jinak.
59. § 1 Členy rady provinčního moderátora s aktivním volebním hlasem jsou:
      — bývalý provinční moderátor, kterému bezprostředně skončilo oficium
      — socius provinčního moderátora
      — členové volení provinční kapitulou (srov. Směrnice č. 55 písm. b)
§ 2 Členy rady provinčního moderátora s poradním hlasem jsou:
      — provinční promotor
      — členové jmenovaní provinčním moderátorem (ekonom LS a asistenti provinčního moderátora), pokud nejsou zároveň volenými členy rady provinčního moderátora.
§ 3 Oficium členů rady provinčního moderátora končí v okamžiku potvrzení volby nového provinčního moderátora nebo jejich abdikací. U členů jmenovaných provinčním moderátorem též odvoláním provinčním moderátorem.
§ 4 V případě neobsazení více než poloviny volených členů rady provinčního moderátora, je provinční moderátor nebo ten kdo jej zastupuje, povinen svolat provinční kapitulu, pokud do řádného setkání provinční kapituly zbývá více než půl roku.
60. Rada provinčního moderátora se schází minimálně dvakrát ročně. Radu svolává provinční moderátor. Způsob setkání si určí sama rada.
61. Mezi úkoly rady provinčního moderátora spolu s provinčním moderátorem patří zejména:
      a) Vést provincii LS k cílům vytýčeným provinční kapitulou.
      b) Schválení zprávy o hospodaření za kalendářní rok. Zprávu předkládá ekonom LS spolu s daňovým přiznáním nejpozději do konce února následujícího roku. Rada projedná případné připomínky, a je-li třeba, pověří ekonoma přepracováním zprávy. Schválenou verzi zprávy o hospodaření uloží provinční moderátor v archivu LS a zašle provinciálovi (srov. CIC kán. 319).
      c) Schválení nadlimitních transakcí pro ekonoma LS a pro provinčního moderátora, ale pouze do výše svého limitu, který jí byl stanoven provinční kapitulou. Přitom je zodpovědná za nakládání s majetkem a finančními prostředky do výše uvedeného limitu; s prostředky nad tento limit nakládat nesmí (srov. Směrnice č. 55 písm. h) a č. 74 § 3).
      d) Alespoň jednou ročně informovat členy LS o stavu provincie a seznámit je se zprávou o hospodaření prostředky stanovenými provinční kapitulou, a to nejpozději do jednoho měsíce od jejího schválení (srov. Směrnice 61 písm. b).
      e) Před zasedáním provinční kapituly shromáždit a připravit veškeré podklady k jednání.
62. Kromě výše uvedených úkolů může provinční moderátor pověřit radu nebo její členy jinými úkoly souvisejícími s výkonem jeho oficia.

Socius provinčního moderátora
63. § 1 Provinční moderátor ať má svého socia, který mu pomáhá ve výkonu oficia nad celým LS.
§ 2 Socius zastupuje provinčního moderátora v době jeho nemoci či nepřítomnosti, které mu brání ve výkonu oficia.
§ 3 V případě uvolnění oficia provinčního moderátora v průběhu funkčního období, přebírá veškerá jeho práva a povinnosti.
§ 4 Socius je ustanoven provinčním moderátorem z řad řádných členů LS po souhlasu rady provinčního moderátora (srov. Směrnice č. 57 písm. e).
§ 5 Jeho oficium končí abdikací přijatou moderátorem, odvoláním moderátorem nebo potvrzením volby nového moderátora (srov. Směrnice č. 59 § 3).

Ekonom LS
64. § 1 Na úrovni provincie ať je ustanoven ekonom LS.
§ 2 Ekonom LS je ustanoven provinčním moderátorem se souhlasem rady provinčního moderátora z řad řádných členů LS (srov. Směrnice č. 57 písm. f).
§ 3 Jeho oficium končí abdikací přijatou moderátorem, odvoláním moderátorem nebo potvrzením volby nového moderátora (srov. Směrnice č. 59 § 3).
65. Ekonom LS
      a) Předkládá provinčnímu moderátorovi pololetní písemné vyúčtování, které moderátor po prostudování zakládá do archivu LS.
      b) Jednou ročně předkládá provinčnímu moderátorovi a radě provinčního moderátora ke schválení písemnou zprávu o hospodaření spolu s daňovým přiznáním; vždy nejpozději do konce února následujícího roku.
      c) Zodpovídá za řádné vedení účetnictví a účetní agendy a za dodržování všech povinností, které má LS vůči státu (plnění daňových povinností, podávání daňového přiznání apod.).
      d) Je zodpovědný za nakládání s majetkem a finančními prostředky do limitu stanoveného provinční kapitulou. S prostředky nad tento limit samostatně nakládat nesmí (srov. Směrnice č. 55 písm. h) a č. 74 § 3).

Provinční promotor
66. § 1 Provinční promotor zastupuje provinciála a je jmenován provinční kapitulou bratří nebo provinciálem s jeho radou, po konzultaci s provinční kapitulou LS nebo v mezidobí s provinčním moderátorem a radou provinčního moderátora (srov. Stanovy č. 20 písm. b).
§ 2 Provinčním promotorem je jmenován řeholní bratr náležející k Řádu.11
67. Provinční promotor:
      a) Je členem provinční kapituly LS, účastní se jejích zasedání a má zde poradní hlas.
      b) Je členem rady provinčního moderátora, účastní se jejích zasedání a má zde poradní hlas.
      c) Zajišťuje kontakt LS s ostatními větvemi dominikánské rodiny, napomáhá spolupráci v oblasti formace a apoštolátu.
      d) Jako zástupce provinciála vykonává dohled v záležitostech nauky, duchovního života a bratrského soužití členů LS, především v rámci provinčního setkání formátorů LS (srov. Směrnice č. 26).
      e) Jako zástupce provinciála spolupracuje s řádovými asistenty při vykonávání dohledu v záležitostech nauky a duchovního života, podílí se na jejich formaci v souvislosti s oficiem řádového asistenta a řeší případy porušení církevní kázně ve sdruženích. Má právo vizitovat jednotlivá MS.
      f) Má poradní hlas při jmenování řádových asistentů (srov. Směrnice č. 43).
      g) Má právo v zastoupení provinciála dispenzovat členy LS od jednotlivých předpisů Stanov a Směrnic (srov. Stanovy č. 20 písm. b), Vyhlášení 2007 č. III a Směrnice č. 6 § 3, 100 § 2).

IV. POVINNOSTI PŘI SPRÁVĚ OFICIA

Archiv LS
68. Provinční moderátor spravuje archiv LS. Ať jsou v něm uloženy:
      a) Základní dokumenty LS:
            — stanovy, všeobecná vyhlášení a partikulární směrnice,
            — promulgační listiny základních dokumentů.
      b) Doklady o zřízení a právní subjektivitě LS:
            — zřizovací listina,
            — doklad o přidělení identifikačního čísla (IČ),
            — osvědčení o registraci Finančního úřadu – doklad o přidělení daňového identifikačního čísla (DIČ),
            — výpisy z Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury České republiky,
            — potvrzení volby provinčního moderátora.
      c) Záznamy o práci provinční kapituly a provinčního moderátora a rady provinčního moderátora: pozvánky na zasedání, prezenční listiny, program a zápisy z jednání, zápisy o volbách.
      d) Listiny nebo jejich kopie o ustanovení a odvolání všech oficií na úrovni provincie (socius, ekonom LS, asistenti aj.).
      e) Pololetní písemné vyúčtování a roční zprávy o hospodaření a veškerá související agenda spojená s činností ekonoma LS.
      f) Evidence MS:
            — kopie zřizovacích listin MS, případně též kopie listin o evidenci MS jako církevní právnické osoby státními orgány, kopie dokladu o přidělení IČ, příp. DIČ, a kopie smlouvy o účtu MS;
            — seznam MS obsahující následující údaje: kontaktní adresa, jméno představeného, novicmistra a řádového asistenta, zprávy o přijetí členů a o jejich slibech, zápisy o volbách rady a představeného MS, případně též o potvrzení představeného MS provinciálem, počet členů s volebním hlasem, kopie jmenovací listiny řádového asistenta, záznamy o přestupech členů.
      g) Kontakty na sdružení v zahraničí.
      h) Důležitá korespondence.
      i) Materiály k formaci, zejm. schválené plány formace (srov. Směrnice č. 55 písm. f)
      j) Další materiály určené provinční kapitulou, provinčním moderátorem a radou provinčního moderátora.
Po skončení svého oficia je moderátor povinen předat úplný archiv svému nástupci.

Nakládání s majetkem a finančními prostředky
69. Provinční moderátor a představení MS ať nakládají s majetkem jako dobrý hospodář, ať dbají na to, aby činnost LS resp. MS byla vykonávána s ohledem na potřeby církve a ve spolupráci s jinými sdruženími křesťanů. Významnější pastorační a apoštolátní aktivity ať nejsou konány bez vědomí a souhlasu místního ordináře.
70. Prostředky se získávají z kontribucí odsouhlasených provinční kapitulou a z dobrovolných příspěvků členů LS a jiných dárců. Každý z členů LS a dárců má právo vědět, jak bylo s těmito prostředky naloženo. K tomu účelu slouží písemné zprávy předkládané provinční kapitule a radě provinčního moderátora a uložené v archivu LS (srov. Směrnice č. 61 písm. b).
71. Stejně jako na úrovni MS ať se i na provinční úrovni pamatuje na potřebné a ačkoli provincie nemá vlastní fond pro potřebné jako MS, ať se získané prostředky využívají především na společné apoštolské projekty a dobročinné účely.
72. Činnost LS a správa majetku podléhají řízení provinciála (srov. CIC kán. 315 a 319, Stanovy č. 20). Z toho vyplývají následující povinnosti:
      a) LS jsou povinna jednou ročně předkládat provinciálovi písemnou zprávu o hospodaření, kterou vyhotoví ekonom LS a schvaluje provinční moderátor s radou provinčního moderátora (srov. Směrnice č. 61 písm. b).
      b) Významnější projekty MS ať jsou předem projednány s provinčním moderátorem a jeho radou.
      c) Projekty LS a jednotlivých MS, které zahrnují nakládání s majetkem nebo s finančními prostředky v hodnotě převyšující částku stanovenou provinční kapitulou vyžadují předchozí souhlas provinčního moderátora, resp. provinčního moderátora s jeho radou. Ti mohou schvalovat zmíněné nakládání pouze do vlastního limitu určeného pro ně provinční kapitulou. Při jiných nadlimitních projektech je vyžadován souhlas provinciála. Představený MS je poté povinen o takové činnosti jednou ročně informovat provinčního moderátora a jeho radu a předkládat jí zprávu o hospodaření nejpozději do konce února následujícího roku. Tato zpráva ať je uložena v archivu LS. U projektů schvalovaných provinciálem je kopie této zprávy předána provinciálovi.
73. § 1 Jednotliví provinční oficiálové vykonávají své oficium bez nároku na odměnu; jejich služba je chápána jako podíl na životě sdružení a apoštolském poslání Řádu. Mají však nárok na hrazení výdajů, které jim vznikly v souvislosti s výkonem oficia: jízdné, poštovné, nákup kancelářských potřeb, příprava a tisk potřebných materiálů apod.
§ 2 Požadavek na úhradu předkládají ekonomovi LS, výdaje dokládají platným dokladem. Ekonom LS jejich požadavek vyřídí, pokud nepřesahuje jemu stanovený limit. V případě překročení limitu si vyžádá příslušné schválení provinčním moderátorem, provinčním moderátorem s jeho radou nebo provinciálem.
§ 3 Limity výdajů, které spravuje ekonom LS samostatně, a výdajů, které vyžadují souhlas provinčního moderátora, příp. též souhlas jeho rady, stanoví provinční kapitula. Výdaje nad tyto limity musí schválit provinciál (srov. Směrnice č. 55 písm. h) a č. 73).
74. Veškeré nakládání s majetkem musí být zaneseno v účetnictví LS, resp. MS.

V. VOLBY

Volební hlas
75. § 1 Volební hlas (aktivní i pasivní)12 má každý řádný člen. Řádným členem LS je ten, kdo složil časný nebo trvalý slib (srov. Stanovy č. 14).
§ 2 Právo volit (aktivní volební hlas) může být omezeno ustanovením definujícím voliče oprávněné ke konkrétní volbě. Toto ustanovení musí být u příslušné volby výslovně uvedeno.
76. § 1 V případě, že se člen LS po dobu delší jednoho roku neúčastní společného života MS, pozbývá aktivního i pasivního volebního hlasu. Rada MS může podle okolností rozhodnout, že v konkrétním případě se toto ustanovení neuplatní.
§ 2 Kdo pozbyl volebního hlasu z důvodu neúčasti na společném životě, znovu jej nabude po uplynutí jednoho roku od obnovení své účasti v životě sdružení. Rada MS může toto období zkrátit.
§ 3 O zbavení a nabytí volebního hlasu informuje představený MS dotčeného člena MS a provinčního moderátora.

Postup při volbě
77. Při každé volbě ať je předseda, zapisovatel a dva sčitatelé (srov. CIC kán. 173).
78. Je vyloučeno dát se zastupovat při hlasování. Platně mohou hlasovat jen přítomní voliči. K platnosti volby se vyžaduje přítomnost nadpoloviční většiny voličů. Každá volba se děje skrutiniem neboli tajnými hlasy napsanými na lístcích, a to samotnými voliči. K platnosti hlasu se vyžaduje, aby byl svobodný, tajný, určitý, jistý a bezvýhradný (srov. CIC kán. 172 § 1; LCO č. 449 a 450).
79. Když je hlasování právoplatně vykonáno, ať se pokládá za zvoleného ten, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů, přičemž se do celkového počtu hlasů nezapočítávají hlasy neplatné a hlasy těch, kteří se zdrželi hlasování. K dosažení této většiny se může konat více, maximálně však sedm skrutinií.
80. V případě, že zvolený volbu nepřijme, volby se opakují.
81. Případy, kdy z nějakého důvodu nelze dosáhnout konečného výsledku, řeší provinciál.

Volba rady a představeného MS
82. Představený MS nebo jeho zástupce je povinen na tuto volbu svolat všechny voliče způsobem předepsaným radou MS. Rada MS dále stanoví důsledky nedodržení předepsaného způsobu svolávání voličů (srov. CIC kán. 166).
83. Volbě rady MS a představeného MS předsedá dosavadní představený nebo jeho zástupce nebo ten z přítomných voličů, který je nejdéle členem LS.
84. Členové MS volí ze svého středu radu MS. Počet členů rady MS se stanovuje dohodou členů MS. Rada MS je volena na tři roky. Způsob volby stanoví Směrnice č. 78–81 (srov. Stanovy č. 21 písm. a), b).
85. Členové rady následně volí bez zbytečného odkladu, nejlépe ten samý den, ze svého středu představeného MS na tři roky. Způsob volby stanoví Směrnice č. 78–81 (srov. Stanovy č. 21 písm. a), b).
86. § 1 Zápis o volbě předá předseda volby nově zvolenému představenému MS, ten zašle kopii zápisu provinčnímu moderátorovi a originál zápis uloží v archivu MS (srov. Směrnice č. 39 písm. f)
§ 2 V případech, kdy nebyla volba úspěšná, pošle předsedající zápis o volbě provinčnímu moderátorovi a ten následně řeší situaci s provinciálem.
87. § 1 Je-li MS evidováno státními orgány jako církevní právnická osoba, vyžaduje volba představeného MS potvrzení provinciálem. Zvolený do úřadu představeného je v tomto případě povinen si do 8 dnů od přijetí volby vyžádat potvrzení volby od provinciála, sám nebo prostřednictvím jiného. Písemné potvrzení volby uloží představený v archivu MS a zašle je provinčnímu moderátorovi k uložení do archivu LS (srov. CIC kán. 179 a 317).
§ 2 Před potvrzením volby ať se nový představený zdrží všech zásadních rozhodnutí, především v oblasti nakládání s majetkem. Stejně ať jedná představený MS, kterému skončilo oficium v době do volby nového představeného.

Volby provinčního moderátora a jeho rady
88. Provinčního moderátora a volené členy Rady provinčního moderátora volí členové Provinční kapituly s aktivním volebním hlasem (viz Směrnice č. 50 § 1) způsobem, který stanoví Směrnice č. 78–81
89. Při volbě se postupuje následovně:
      a) Provinční kapitula ať nejprve vyslechne zprávu provinčního moderátora a jeho rady za uplynulé období a následně ať přikročí k volbě provinčního moderátora.
      b) Volbě provinčního moderátora předsedá dosavadní provinční moderátor, nebo není-li přítomen, jeho socius nebo ten, kdo je provinciálem pověřen svoláním provinční kapituly.
      c) Nově zvolený provinční moderátor požádá bezprostředně po volbě provinciála o potvrzení volby. Toto potvrzení je možné udělit jinou než písemnou formou. Nejpozději do 7 dnů je však nově zvolený provinční moderátor povinen vyžádat si od provinciála, buď sám, nebo prostřednictvím jiného, písemné potvrzení volby, které se uloží do archivu LS (srov. CIC kán. 179 a 317).
      d) V případě, že není provinční moderátor zvolen, jmenuje jej provinciál z řad členů LS, kteří složili trvalé sliby a mají volební hlas.
      e) Po potvrzení volby provinčního moderátora provinciálem nebo po jeho jmenování se nový provinční moderátor ujme úřadu a převezme řízení setkání provinční kapituly. Rovněž předsedá dalším volbám.12
      f) Následně přistoupí provinční kapitula k volbě členů provinční rady. Způsob volby (postupně nebo současně) určí při zachování pravidel těchto Směrnic sama provinční kapitula (srov. Směrnice č. 55 písm. b).

VI. ČLENSTVÍ V LS

Přijímání kandidátů, sliby
90. Uchazeč o členství může po odpovídající době (zpravidla ne menší než tři měsíce) své účasti na životě MS požádat o přijetí. Rada MS po vyslechnutí názoru řádového asistenta, novicmistra a členů MS rozhodne o přijetí prostou většinou hlasů. Pro přijetí se vyžaduje splnění následujících podmínek: uchazeč dovršil věk 18 let, je katolík, je biřmován. Charakter života člena LS nedovoluje, aby byl zároveň členem jiného sdružení věřících, o nichž mluví CIC kán. 303 (srov. Vyhlášení 2007 č. I § 1).
91. Uchazeč je přijat na zkušební dobu jednoho roku (noviciát) představeným MS za přítomnosti zástupce magistra Řádu, kterým je zpravidla řádový asistent, obřadem podle přílohy Směrnic (srov. Stanovy č. 16).
92. § 1 V dostatečném předstihu před uplynutím zkušební doby ať uchazeč požádá o složení časného slibu na dobu určitou ne delší než na tři roky. Na základě posudku novicmistra a řádového asistenta rozhodne rada MS prostou většinou hlasů o složení časného slibu života podle Stanov.
§ 2 Místo žádosti o složení slibu může uchazeč požádat o prodloužení zkušební doby (noviciátu). Na základě posudku novicmistra a řádového asistenta rozhodne rada MS prostou většinou hlasů o složení prodloužení zkušební doby – maximálně o jeden rok.
93. V dostatečném předstihu před uplynutí doby, na kterou byly složeny časné sliby, ať uchazeč požádá o trvalý slib („po celý život“) nebo ještě jednou o časný slib na dobu určitou ne delší než tři roky. Na základě posudku novicmistra a řádového asistenta rozhodne rada MS prostou většinou hlasů o složení slibu podle Stanov. Schválení trvalých slibů musí předcházet minimálně tříleté období slibů časných (srov. Vyhlášení 2007 č. I § 1).
94. Pokud žádá o vstup do LS nebo o složení slibu osoba, které byl udělen trvalý indult14 od předchozího slibu v LS, bude připuštěna ke vstupu nebo ke slibu pouze se svolením provinciála a se souhlasem rady sdružení. Pokud někdo žádá o přijetí do LS a zatají předchozí indult, není platně přijat a nesloží platný slib (srov. Vyhlášení 2007 č. VI § 2).
95. Slib života podle Stanov přijímá představený MS za přítomnosti zástupce magistra Řádu, kterým je zpravidla řádový asistent, obřadem podle přílohy Směrnic (srov. Stanovy č. 7).
96. § 1 Kdo po uplynutí zkušební doby nepožádá o složení slibu nebo o prodloužení zkušební doby nebo není jeho žádost schválena, přestává být členem LS (srov. Směrnice č. 102).
§ 2 Kdo po uplynutí doby platnosti časných slibů nepožádá o složení slibu nebo mu není dovoleno slib složit, přestává být členem LS (srov. Směrnice č. 102).

Přestup
97. Člen LS může přestoupit do jiného MS se souhlasem rady tohoto MS a s vědomím rady MS, kterého byl dosud členem. O přestupu ať je následně uvědoměn provinční moderátor (srov. Směrnice č. 68 písm. f)

Přidružení věřící
98. Věřícím, kterým z důvodu specifické životní situace není radou MS dovoleno složit slib, ať je umožněno podílet na životě MS a užívat dobrodiní z formace a života v duchu sv. Dominika (srov. Vyhlášení 2007 č. I § 4).

Dispenze, zproštění od slibu a ukončení členství
Srov. Vyhlášení 2007 č. III a VI
99. § 1 Všeobecná dispenz od Stanov a dispenz bez časového omezení pro všechny členy LS je vyhrazena magistrovi řádu. Nesmí se však týkat norem, které jsou dány božským nebo obecným církevním právem.
§ 2 Provinciál může dispenzovat od Stanov a Směrnic členy LS v provincii, a to dokonce trvale. Nesmí se to však týkat norem, které jsou dány božským nebo obecným církevním právem.
§ 3 Představený MS může dispenzovat od Stanov a Směrnic v rámci svých pravomocí pouze dočasně a ve speciálních případech. Nesmí se to však týkat norem, které jsou dány božským nebo církevním právem.
100. § 1 Pokud někdo po důkladném zvážení před Bohem a po poradě s jinými se rozhodne požádat o dočasné nebo trvalé zproštění od slibu (indult15), předloží svou žádost s uvedením důvodů svému představenému. Ten ji předloží provinciálovi spolu s vyjádřením rady MS. Provinciál své rozhodnutí oznámí písemně žadateli, provinčnímu moderátorovi a představenému MS.
§ 2 Pokud někdo, kdo byl zproštěn trvale slibu (indult), požádá o přijetí do LS, musí projít celou formací znovu. Skládat trvalé sliby může pouze se souhlasem provinciála a rady MS, kde sliby skládá. Zatajení předchozího zproštění od slibů (indultu) činí takové sliby neplatnými a dotyčný není členem LS.
§ 3 Ten, kdo byl zproštěn slibu, přestává být členem LS.
101. Člen LS, který se nerozhodl obnovit časné sliby, může svobodně opustit LS. Dnem ukončení platnosti časných slibů přestává být členem LS.

Propuštění
Srov. Vyhlášení 2007 č. VII
102. § 1 Pokud se laik s časnými nebo trvalými sliby dopustil vážného přestupku proti Stanovám nebo Směrnicím nebo netvoří dostatečnou jednotu s církví či způsobil veřejný skandál mezi věřícími a přes varování představeného ve svém postoji setrvává, může být na žádost rady MS propuštěn provinciálem z LS. Přijetím písemného dekretu o vyloučení přestává být dotyčný členem LS, je zproštěn slibu a je zbaven všech práv a povinností vyplývajících z členství v LS.
§ 2 Osoba propuštěná z LS může být po nápravě a zvážení všech okolností znovu přijata do LS. O přijetí rozhoduje provinciál po konzultaci s provinčním moderátorem a dotyčná osoba musí projít znovu celou formací.
§ 3 Proti rozhodnutí o propuštění je možné se odvolat k magistrovi řádu.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Řádový oděv
103. § 1 Členové LS mohou nosit řádový oděv (hábit) při aktivním spolupůsobení při liturgických a paraliturgických úkonech na dominikánské půdě16 a v uzavřeném společenství při význačných příležitostech (např. přijímání do sdružení, slib). Podle řádové tradice mají právo na pohřbení v hábitu.
§ 2 Mužský řádový oděv členů LS je shodný s řádovým oděvem bratří (srov. LCO příloha 317), ženský řádový oděv je shodný s řádovým oděvem sester dominikánské kongregace (srov. Kniha Stanov a směrnic České kongregace sester dominikánek, č. 3118). Členky LS ale nenosí k řádovému oděvu závoj ani jinou unifikovanou pokrývku hlavy.

Platnost partikulárních směrnic
104. Partikulární směrnice a jejich změny musí být vždy projednávány a schváleny provinční kapitulou.
105. Platnosti a účinnosti nabývají Partikulární směrnice potvrzením a vyhlášením provinciálem s jeho radou (srov. Vyhlášení 2007 č. II § 1).


1Latinský originální text Regula fraternitatum Laicalium sancti Dominici, příp. další dokumenty, užívají termín Regula, tedy česky Řehole; na základě analogie se stanovami bratří a podle stávající praxe je zde důsledně užíván termín Stanovy.
2Sliby skládané v LS jsou svou povahou soukromé sliby, avšak mají specifickou právní povahu vyplývající z vlastního práva LS.
3Pojem indult v textech Základních dokumentů Laických sdružení sv. Dominika označuje zproštění od slibu a od všech souvisejících závazků.
4Srov. pozn. 3
5Ve Stanovách č. 20 písm. c) je použito termínu rada. Ve Směrnicích se pro tento orgán používá termínu provinční kapitula, který je blíže řádové tradici. Veškerá ostatní ustanovení Stanov, jako je volba členů tohoto orgánu a volba provinčního moderátora, jsou zachována. Termín rada se ve Směrnicích používá pro radu provinciála a pro radu provinčního moderátora (srov. Směrnice č. 58 a násl.).
6Srov. pozn. 5
7K zajištění programu noviciátní a stálé formace může využít členy rady provinčního moderátora, především asistenta pro formaci, či kohokoli dalšího.
8Srov. pozn. 7
9K tomuto úkolu může využít členy rady provinčního moderátora, především asistenta pro zahraniční kontaky, či kohokoli dalšího.
10Srov. pozn. 5
11Vyhlášení 2007 č. IV připouští možnost, že provinčním promotorem je jmenován řeholník nebo řeholnice nespadající přímo pod jurisdikci magistra Řádu, světský duchovní či dominikánský laik s trvalými sliby, pokud má souhlas svého představeného a podepsal smlouvu s provinciálem. Využití této možnosti se však v naší provincii nepraktikuje, a proto není do Smernic zahrnuta.
12Mít aktivní hlas znamená mít právo volit; mít pasivní hlas znamená právo být zvolen.
13Tímto úkonem konční oficium bývalému provinčnímu moderátorovi a oficia všem členům provinčni rady (srov. Směrnice č. 56 § 2 a 59 § 3).
14Srov. pozn. 3
15Srov. pozn. 3
16Pojmem dominikánská půda se rozumí kostely a kaple klášterů bratří, mnišek a sester dominikánských kongregací.
17Tunika hábitu, vpředu i vzadu sešitá, ať nesahá níže než po kotníky včetně. Kapa ať je o čtyři prsty kratší než tunika a škapulíř o něco kratší než kapa. Škapulíř ať je tak široký, aby zakrýval šev spojující rukávy s tunikou. Otvor kapuce – bílé i černé – ať je nanejvýš o dlaň delší než obličej. Přední část ať nespadá pod hrudní kost, zadní ať nepadá víc než o čtyři prsty pod opasek, ani postranní díly ať nevisí z ramen níže než do poloviny ramenní kosti (LCO - Příloha 3. Řádový oděv)
18V noviciátě dostávají sestry řeholní oděv Řádu sv. Dominika. Je to bílá říza se škapulířem. Říza je přepásána koženým pásem, na němž je zavěšen patnáctidesátkový růženec. K úplnosti oděvu patří černá kápa. Profesní sestry nosí černý závoj, novicky bílý. Bílý hábit nám připomíná povinnost uchovat si křestní nevinnost, k bdělosti a kázni nás pobádá kožený pás, se škapulířem přijímáme slíbenou přízeň a ochranu Panny Marie, s Matkou Boží nás také spojuje drahé řádové dědictví - růženec, řeholní závoj je znamením našeho zasvěcení, zřeknutí se světa a zasnoubení Kristu, černá kápa nás učí, že čistota duše se uchová jen pokorou a vnitřní odloučeností od světa. Řeholní oděv je zhotoven z praktických, běžně dostupných látek. Délka řeholního oděvu je asi 15 cm od země, délka závoje po pás. Od první profese nosí sestry posvěcený závoj i škapulíř. Světit je mohou všichni kněží. (Kniha Stanov a směrnic České kongregace sester dominikánek, č. 31)