Čtyřletá obnova dominikánské laické formace

Formace, a to nejen noviciátní, ale i trvalá, je tématem, ke kterému je třeba se neustále vracet a reagovat na proměny a výzvy okolního světa. Na jednu takovou výzvu odpověděla letošní kapitula laiků, když vyhlásila „Čtyřletou obnovu dominikánské laické formace“ (ČODLF). Ta má spočívat v promýšlení témat přidružených k jednotlivým rokům čtyřletí. Jejím cílem není jen formace vlastní, promyslet a „promodlit“ si jednotlivá témata, ale též shromáždit podněty pro kapitulu příští. Plán formace totiž nemá být něco nadiktovaného shora, neboť tak se stává strohou, bezživotnou literou, ale musí vyrůstat odspodu, z našich sdružení, z jejich každodenního života, aby nás mohla obohacovat duchem apoštolátu v konkrétních podmínkách.
Podklady pro ČODLF mají tak poskytnout (ale nikoli přikazovat nebo určovat) jednotlivým sdružením základní přehled, související otázky či prameny ke studiu a k modlitbě a je jen na nich, aby si vybraly z nabízejících se možností, jak je využít. Mohou být tématem pro setkání, pro duchovní cvičení nebo pro osobní duchovní obnovu. Podklady pro témata spojená (ale nikoli výlučně) s jednotlivými měsíci jsou k dispozici vybraných číslech OPuscula a zde na webových stránkách laiků. Přehled téma a odkazy na jednotlivé ročníky zpracovaná témata:

ČODLF 2016/2017 – MODLITBA
• září – Celý život je modlitba
• říjen – Denní řád modlitby
• listopad – Modlitba chvály a díků versus prosebná a kající, modlitba rozjímavá a kontemplativní
• prosinec – Čtení a rozjímání Písma (Lectio divina)
• leden – Praktické cvičení (Lectio divina)
• únor – Liturgická modlitba, modlitba hodin (breviář)
• březen – Svátost smíření a sebereflexe
• duben – Mše svatá
• květen – Panna Maria, růženec, Svatý Dominik a společenství svatých
• červen – Umím svým bližním odpovědět na otázky týkající se modlitby?


ČODLF 2017/2018 – SPOLEČENSTVÍ
• září – Kristus a křesťanské společenství
• říjen – Povolání, slib, věrnost
• listopad – „Nazývám vás přáteli … “
• prosinec – Milost předpokládá přirozenost
• leden – Kdo je můj bližní?
• únor – Svoboda
• březen – Řehole sv. biskupa Augustina — Poslušnost
• duben – Sounáležitost s dominikánskou rodinou
• květen – Vedeni Duchem svatým ke společnému životu a dílu
• červen – Christifideles Laici – O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě

ČODLF 2018/2019 – STUDIUM
Zpracováno dle knihy Intelektuální život, kterou napsal fr. A. D. Sertillanges OP
• září – Intelektuální povolání
• říjen – Ctnosti a charakter katolického intelektuála
• listopad – Role studia v dominikánském povolání, studium jako „misericordia veritatis“.
• prosinec – Studium jako nedílná součást křesťanského života
• leden – Veritas
• únor – Osvojování si a předávání pravdy
• březen – Studium a zvěstování dobré zprávy
• duben – Důvěra ve studium
• květen – Studium a budování komunity v Řádu
• červen – Studium a budování spravedlivého světa

ČODLF 2019/2020 – APOŠTOLÁT
• září – Církev je poslaná
• říjen – Poslání řádu
• listopad – O kom a s kým?
• prosinec – Apoštolát jako setkání a společná cesta
• leden – Jděte ve jménu Páně
• únor – Svědectví života!?
• březen – Osobní povolání. Chodíme s Bohem