Apoštolské požehnání papeže Františka kapitulářům

Fr. Bruno Cadoré OP
Magistr řádu kazatelů
Convento Santa Sabina
Piazza Pietro d'Illiria, 1
00153 Roma

Při příležitosti konání generální kapituly provinciálů řádu kazatelů, která se sešla v Bologni během mimořádného roku milosrdenství a v čase oslav osmistého výročí potvrzení řádu papežem Honoriem II., vám jeho svatost papež František zasílá své srdečné pozdravy, vyprošuje dary Ducha svatého a připomíná, že Boží milosrdenství je pilíř podpírající život církve.

Veškeré pastorační aktivity musí být provázeny citlivou něhou a žádné hlásání a svědectví světu nemůže být bez milosrdenství. Důvěryhodnosti církve je možné dosáhnout jen cestou milosrdné a soucitné lásky, která oživuje, a skrze odvahu hledět do budoucnosti s nadějí.

Svatý otec přeje všem, kdo následují charisma svatého Dominika – neúnavného apoštola milosti a odpuštění, soucítícího s chudými a horlivého ochránce pravdy – aby svědčili o milosrdenství, vyznávali je a ztělesňovali je ve svém životě, aby byli znamením Boží blízkosti a něhy, a tak pomohli dnešní společnosti znovuobjevit naléhavost solidarity, lásky a odpuštění.
Vyprošuje si vaše modlitby na podporu své služby v Petrově úřadu, uděluje vám i všem kapitulářům na přímluvu Panny Marie Růžencové a všech svatých domini-kánské rodiny apoštolské požehnání, o které jste žádali, a rozšiřuje je na celý řád.

Ve Vatikánu, 15. července 2016
kardinál Pietro Parolin
Státní tajemník Svatého otce