OPusculum - říjen 2015

Říjen je měsíc Panny Marie, měsíc Růžence. Modlitby, která je jedním ze znaků naší identity. Růženec je modlitba na první pohled jednoduchá, čímž může leckoho odradit, ale z opačné strany je to modlitba hluboká, kontemplující a obohacující.
Říjen je měsíc Setkání české dominikánské rodiny. A to letošní je nejen jubilejní, ale též otevírá rok Jubilea v naší provincii.
Říjen je měsíc, kdy se ohlížíme, co všechno jsme v létě přes prázdniny stihli a prožili. Ale nezůstáváme jen u toho, přinášíme již podněty, co nás čeká v roce příštím.
Co by však byly informace, bez konkrétního povzbuzení. Proto v tomto čísle naleznete příběh dvou bratří dominikánů. Jednoho povýšeného na oltář a druhého, o jehož povýšení samotným Bohem není třeba pochybovat.

A k tomu všemu naše obvyklá nabídka nových knižních titulů, které vám přináší Nakladatelství Krystal OP a Knihkupectví Oliva.

Pozvánka na XV. Setkání dominikánské rodiny

Zveme vás na další Setkání dominikánské rodiny, které bude v pražském kláštěře 10. října 2015. To letošní je tak trochu výjmečné a v jistém smyslu i jedinečné.
Jednak je to setkání jubilejní. Mohli bychom říci, že se o svých patnáctinách přehoupne z věku dětského do věku mladistvého. A jak s tím naloží? Uvidíme.
Jedinečnost letošního Setkání je v tom, že bude zároveň zahájením jubilejního roku oslav 800. výročí založení řádu v naší provincii. I když celořádově začnou oslavy na svátek všech svatých OP (7. 11.), je v naší provincii Setkání jedinečnou příležitostí, abychom rok jubilea zahájili opravdu společně v kruhu celé, co nejširší rodiny.

Přihlášky, ve kterých uvedete své jméno, MS a zda máte zájem o společný oběd, můžete zasílat již nyní na mou adresu (SeDoR(z)op.cz)

OPusculum - srpen 2015

Prázdninové číslo je plné velkých akcí. A to jak těch proběhlých, tak těch očekávaných. Všechny se tak nějak prolínají, navazují na sebe nejen v čase, ale též poselstvím, obsahem.
Oslavy Jubilea v Toulouse a příprava na zahájení celořádových oslav v naší provinci na Setkání dominikánské rodiny, výzva evropské rady laiků k formaci a naše tradice formačních setkání. Výzva k misii a ohlédnutí za Dny víry. Diecézní eucharistický kongres z pohledu sestry zdislávky a adorace Nejsvětější v klášteře mnišek vysílaná TV Noe.
Evropské setkání sester.
Sliby bratří.
A k tomu všemu obvyklá nabídka nakladatelství Nakladatelství Krystal OP, Knihkupectví Oliva a malá upoutávka na Amiculum, občasník bratří studentů.

OPusculum - červen 2015

V letošním roce je to přesně 20 let, kdy jsme se po více jak 750 letech dočkali svatoření naší paní svatého života Zdislavy z Lemberka. Bylo to samozřejmé dovršení procesu započatého jejím blahořečením v roce 1907. Při této příležitosti zaslal otec provinciál všem bratřím a sestrám list, ve kterém se věnuje situaci rodiny, která je stále více zpochybňována a napadána. Přesto však není mrtvá a je stále dost těch, kdo se o její ochranu zasazují. Vzorem, příkladem a pomocnicí nám v tom může být právě svatá Zdislava.
Kromě zmíněného listu naleznete v čísle i ohlédnutí za fundovanou přednáškou stáleho studia a za formačním setkáním, které bylo i tentokrát opravdu bohaté a je jen škoda, že opomíjené. Dále pak informace ze života kongregace a zprávy z místních sdružení. Poměrně velký prostor je věnován i nové světici Marii Alfonsině Danil Ghattas a neopoměli jsme zmínit jmenování bývalého magistra Řádu fr. Timothy Radcliffa OP do papežské rady Justitia et Pax. Na konci čísla naleznete obvyklou pozvánku a nabídku nakladatelství Krystal OP a knihkupectví Oliva.

Vyhlášení novény ke cti sv. Zdislavy z Lemberka

Milí bratři, milé mnišky, milí členové dominikánské rodiny!
Na 21. května 2015 připadá dvacáté výročí kanonizace paní Zdislavy z Lemberka, kterou do seznamu svatých zařadil v Olomouci papež sv. Jan Pavel II. Při této příležitosti vyhlašuji novénu ke cti spolupatronky naší provincie. Během této novény budeme společně prosit svatou Zdislavu o přímluvu za nová povolání do všech větví dominikánské rodiny v naší zemi.
Od výročního dne kanonizace až do jejího svátku 30. května ať komunity každý den zařadí po zpěvu antifony Salve Regina zpěv antifony ke svaté paní Zdislavě Manum suam (viz Libellum Precum OP 2013, s. 62) s průvodem k obrazu či k ostatkům světice. Podobně ať učiní ti, kteří se modlí soukromně. Doporučuji zařadit v průběhu novény alespoň jednou také společnou modlitbu litanií ke svaté Zdislavě.

Svěřujme budoucnost naší provincie s důvěrou svaté paní Zdislavě z Lemberka!

Ve sv. Otci Dominiku

fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál

OPusculum 2015

Po delší přestávce dané změnami v redakci a formě časopisu si můžete otevřít opět nové OPusculum. Časopis bude od letoška vycházet jako dvouměsíčník s barevnou obálkou nejen jako informační a formační časopis dovnitř dominikánské rodiny, ale měl by ji reprezentovat i navenek a přinášet informace o dění v dominikánské rodině širšímu okolí.
Časopis je k dispozici na webových stránkách http://OPusculum.op.cz nebo je možné si jej objednat v redakci.

Setkání dominikánské rodiny 2015

Letos na podzim se uskuteční již XV. Setkání české dominikánské rodiny. Oproti původnímu plánu se mění termín setkání na sobotu 10. října 2015 (o týden dříve). Setkání se opět uskuteční v Praze v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí. tématem letošního setkání je téma letošního roku přípravy na jubileum řádu:
"Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí" (Jan 8,31-32);
"To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus" (Gal 5,1)
Dominik: řízení, spiritualita a svoboda.

Setkání formátorů LSSD 2015

Setkání formátorů se bude letos konat na Svatém Kopečku u Olomouce ve dnech 24. až 26. dubna 2015. Tématem setkání, které letos připravuje olomoucké místní sdružení, je apoštolát.
Přijímáme přihlášky pouze na celý pobyt (pátek večer až neděle odpoledne). Uzávěrka přihlášek bude 31. března 2015.

Stránky