Aktualizace základních dokumentů Laických sdružení

V sekci Dokumenty naleznete aktualizované články týkající se Všeobecných vyhlášeních ke stanovám laických sdružení a Partikulárních směrnice Laických sdružení sv. Dominika. V textu byla doplněna Všeobecná vyhlášení ke stanovám laických sdružení sv. Dominika, která promulgoval magistr Řádu Fr. Carlos A. Azpiroza Costa dne 15. listopadu 2007.
Text Směrnic byl nahrazen novým zněním schváleným provinční radou Laických sdružení na zasedání 6. června 2015 a promulgované o. Benediktem Mohelníkem OP, provinciálem České dominikánské provincie, o svátku Panny Marie Růžencové, dne 7. října 2015.

Svatý Dominik a jeho následovníci - 800 let duchovního dobrodružství

Po celý rok Jubilea bude českou dominikánskou provincií putovat výstava k 800. výročí založení řádu. Čtrnáct panelů seznamuje s životní poutí sv. Dominika od jeho rodné Caleruegy až do Boloně, kde jsou světcovy ostatky uctívány, a se vznikem řádu. Jedna linie výstavy sleduje jednotlivé etapy Dominikova života, a to především ty, které ho ukazují jako člověka apoštolského života a kazatele. Druhá linie výstavy paralelně sleduje důležité aspekty dominikánské spirituality.
Ukázku naleznete ve fotogalerii.

OPusculum - prosinec 2015

Letošní podzim byl ve znamení jubilejí. Jubilejní Setkání dominikánské rodiny bylo v naší provincii začátkem roku jubilea celého řádu. I proto věnujeme velkou část čísla Jubileu a přinášíme list magistra řádu a rozhovor s ním, představujeme některé aktivity oslav - denní lectio divina a putovní výstavu k výročí založení řádu.
Kromě toho, zde naleznete i články o životě v jednotlivých větvích a komunitách, vzpomínku na bratra Patrika Kuželu OP a zimní pohádku o Meluzíně.
V kalendáři akcí uvádíme informace, jak s dominikány do Krakova a přehled připravovaných akcí v roce Jubilea.
Nezapomněli jsme ani na obvyklou nabídku nových knižních titulů, které vám přináší Nakladatelství Krystal OP a Knihkupectví Oliva a kterou jsme tentokrát rozšířili i zajímavou nabídku Karmelitánského nakladatelství.

100. výročí narození Patrika Kužely


Jménem rodiny, farnosti a obce Vlčnov
jste všichni srdečně zváni na
VZPOMÍNKOVOU SLAVNOST
U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ NAROZENÍ PATRIKA KUŽELY

jáhna dominikánského řádu, mučedníka nacistické totality

NEDĚLE 15. 11. 2015, VLČNOV

PROGRAM
9.30 - mše svatá, hlavní celebrant kardinál Dominik Duka,
po mši sv. pobožnost na hřbitově u symbolického hrobu Patrika Kužely

14.00 - beseda s otcem kardinálem
v hlavním sále Klubu sportu a kultury

poté odhalení a požehnání pamětní desky na rodném domě Patrika Kužely (Vlčnov 141)

Informace o Patriku Kuželovi naleznet v našem článku a v letáčku

Setkání dominikánské rodiny 2015

Letošní setkání dominikánské rodiny zahájil liturgický průvod z ambitu dominikánského kláštera, kde otec Dominik Duka,zahájil oslavy Jubilea 800 let od potvrzení Řádu kazatelů. Za zpěvu litanií ke všem svatým OP jsme poté vešli do kostela na tradiční úvodní mši svatou.
V rámci programu poté hovořil fr. Dominik kard. Duka OP o eucharistickém kongresu a zdůraznil, že úkolem dominikánů je jít tam, kde je nechtějí. Přednáška fr. Vojtěcha Soudského OP byla na téma Dominik: řízení, spiritualita, svoboda a fr. Vojtěch mimo jiné připomněl, že řízení není autoritativní a direktivní záležitostí, potažmo se sankcemi, ale vedoucí (řídící) má druhé podněcovat, aktivizovat, aby tito svobodně a zodpovědně dokázali užívat svých darů a schopností pro společné dílo i dobro všech.
Odpoledne nás otec provinciálfr. Benedikt Mohelník OP seznámil s chystanými akcemi v rámci oslav dominikánského jubilea. Při tom připomněl slova magistra řádu fr. Bruna Cadoré OP, abychom v rámci jubilejních oslav nepodnikali velkolepé výstavy věnované historii, ale abychom „zvěstovali Boží milosrdenství, tlukoucí srdce církve, které musí dospět k srdcím a duším všech lidí“ (papež František, Misericordiae Vultus) dnes v současném světě.Poté setkání pokračovalo v diskusních skupinkách a celý krásný den jsme jako vždy zakončili společnou modlitbou nešpor v kostele.

Více informací naleznete uvnitř v článku a fotky ze setkání (s. Vojtěcha, J. Beneš) ve fotogalerii

OPusculum - říjen 2015

Říjen je měsíc Panny Marie, měsíc Růžence. Modlitby, která je jedním ze znaků naší identity. Růženec je modlitba na první pohled jednoduchá, čímž může leckoho odradit, ale z opačné strany je to modlitba hluboká, kontemplující a obohacující.
Říjen je měsíc Setkání české dominikánské rodiny. A to letošní je nejen jubilejní, ale též otevírá rok Jubilea v naší provincii.
Říjen je měsíc, kdy se ohlížíme, co všechno jsme v létě přes prázdniny stihli a prožili. Ale nezůstáváme jen u toho, přinášíme již podněty, co nás čeká v roce příštím.
Co by však byly informace, bez konkrétního povzbuzení. Proto v tomto čísle naleznete příběh dvou bratří dominikánů. Jednoho povýšeného na oltář a druhého, o jehož povýšení samotným Bohem není třeba pochybovat.

A k tomu všemu naše obvyklá nabídka nových knižních titulů, které vám přináší Nakladatelství Krystal OP a Knihkupectví Oliva.

Pozvánka na XV. Setkání dominikánské rodiny

Zveme vás na další Setkání dominikánské rodiny, které bude v pražském kláštěře 10. října 2015. To letošní je tak trochu výjmečné a v jistém smyslu i jedinečné.
Jednak je to setkání jubilejní. Mohli bychom říci, že se o svých patnáctinách přehoupne z věku dětského do věku mladistvého. A jak s tím naloží? Uvidíme.
Jedinečnost letošního Setkání je v tom, že bude zároveň zahájením jubilejního roku oslav 800. výročí založení řádu v naší provincii. I když celořádově začnou oslavy na svátek všech svatých OP (7. 11.), je v naší provincii Setkání jedinečnou příležitostí, abychom rok jubilea zahájili opravdu společně v kruhu celé, co nejširší rodiny.

Přihlášky, ve kterých uvedete své jméno, MS a zda máte zájem o společný oběd, můžete zasílat již nyní na mou adresu (SeDoR(z)op.cz)

OPusculum - srpen 2015

Prázdninové číslo je plné velkých akcí. A to jak těch proběhlých, tak těch očekávaných. Všechny se tak nějak prolínají, navazují na sebe nejen v čase, ale též poselstvím, obsahem.
Oslavy Jubilea v Toulouse a příprava na zahájení celořádových oslav v naší provinci na Setkání dominikánské rodiny, výzva evropské rady laiků k formaci a naše tradice formačních setkání. Výzva k misii a ohlédnutí za Dny víry. Diecézní eucharistický kongres z pohledu sestry zdislávky a adorace Nejsvětější v klášteře mnišek vysílaná TV Noe.
Evropské setkání sester.
Sliby bratří.
A k tomu všemu obvyklá nabídka nakladatelství Nakladatelství Krystal OP, Knihkupectví Oliva a malá upoutávka na Amiculum, občasník bratří studentů.

OPusculum - červen 2015

V letošním roce je to přesně 20 let, kdy jsme se po více jak 750 letech dočkali svatoření naší paní svatého života Zdislavy z Lemberka. Bylo to samozřejmé dovršení procesu započatého jejím blahořečením v roce 1907. Při této příležitosti zaslal otec provinciál všem bratřím a sestrám list, ve kterém se věnuje situaci rodiny, která je stále více zpochybňována a napadána. Přesto však není mrtvá a je stále dost těch, kdo se o její ochranu zasazují. Vzorem, příkladem a pomocnicí nám v tom může být právě svatá Zdislava.
Kromě zmíněného listu naleznete v čísle i ohlédnutí za fundovanou přednáškou stáleho studia a za formačním setkáním, které bylo i tentokrát opravdu bohaté a je jen škoda, že opomíjené. Dále pak informace ze života kongregace a zprávy z místních sdružení. Poměrně velký prostor je věnován i nové světici Marii Alfonsině Danil Ghattas a neopoměli jsme zmínit jmenování bývalého magistra Řádu fr. Timothy Radcliffa OP do papežské rady Justitia et Pax. Na konci čísla naleznete obvyklou pozvánku a nabídku nakladatelství Krystal OP a knihkupectví Oliva.

Vyhlášení novény ke cti sv. Zdislavy z Lemberka

Milí bratři, milé mnišky, milí členové dominikánské rodiny!
Na 21. května 2015 připadá dvacáté výročí kanonizace paní Zdislavy z Lemberka, kterou do seznamu svatých zařadil v Olomouci papež sv. Jan Pavel II. Při této příležitosti vyhlašuji novénu ke cti spolupatronky naší provincie. Během této novény budeme společně prosit svatou Zdislavu o přímluvu za nová povolání do všech větví dominikánské rodiny v naší zemi.
Od výročního dne kanonizace až do jejího svátku 30. května ať komunity každý den zařadí po zpěvu antifony Salve Regina zpěv antifony ke svaté paní Zdislavě Manum suam (viz Libellum Precum OP 2013, s. 62) s průvodem k obrazu či k ostatkům světice. Podobně ať učiní ti, kteří se modlí soukromně. Doporučuji zařadit v průběhu novény alespoň jednou také společnou modlitbu litanií ke svaté Zdislavě.

Svěřujme budoucnost naší provincie s důvěrou svaté paní Zdislavě z Lemberka!

Ve sv. Otci Dominiku

fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál

Stránky