Zasedání Provinční rady laiků dne 27. listopadu 2021

30. Listopad 2021 - 10:57

Provinční rada se sešla v domě našich kongregačních sester v Brně ve složení Miroslav František Falkenauer, Jana Pavla Sedláková, Ivan František Bok, Jan Jáchym Beneš, Jiří Reginald Machačík, fr. Hyacint Ullman a online se postupně připojili Dita Zdislava Králová, Viktor Petr Houdek a Martin Rosenbaum.

Šlo o první schůzku nové provinční rady po 2. provinční kapitule v září 2021.

Program jednání rady byl následující:

1) Projednání a schválení výše kontribucí na rok 2022

Po diskusi nad výší provozních prostředků, prostředků na vydávání Opuscula a na kontribuce pro mezinárodní organizace LSsD rada schválila novou výši kontribucí:

Od roku 2022 bude výše kontribucí 180 Kč/člen/rok.

Účely využití kontribucí:
• 100 Kč – provozní prostředky + rezerva na nenadálé jednorázové výdaje
• 40 Kč – kontribuce pro ICLDF (Mezinárodní rada laických dominikánských sdružení)
• 40 Kč – kontribuce pro ECLDF (Evropská rada laických dominikánských sdružení)

Splatnost kontribucí je k 30. 6. každého kalendářního roku. U platby je třeba uvádět správný variabilní symbol sdružení.

Povinnost platit kontribuce se týká členů s aktivním volebním právem. V minulých letech bylo v naší provincii platících členů asi 150. Pokud bude v některém sdružení problém kontribuce uhradit, může se představený obrátit na provinční radu s žádostí o uhrazení kontribucí dotyčného MS z provinčních prostředků.

Náklady na Opusculum se platí zvlášť z příspěvků odběratelů a z darů a vyžadují ročně jen malý zvláštní příspěvek ve výši cca 2000 Kč.
Bylo také rozhodnuto, že dary se oddělí od kontribucí a budou tvořit tzv. sociální fond, z něhož se budou hradit např. výdaje typu příspěvek pro bratry v Pákistánu, na Ukrajině apod. (často dle tématu Dominikánského měsíce pokoje).
Kdo bude chtít takto darem přispět nad rámec kontribucí, označí platbu variabilním symbolem 811, který bude zároveň znamenat, že dotyčný dostane potvrzení o poskytnutí daru pro účely přiznání daně z příjmu. Číslo účtu LSsD zůstává beze změny.

Schváleno jednomyslně všemi 6 hlasy.

2) Projednání návrhů kandidátů na oficium provinčního promotora pro laiky

S otcem Hyacintem jako promotorem jsme velmi spokojeni. Nicméně lednová kapitula bratří může znamenat jeho pověření jiným oficiem. Proto je třeba najít další kandidáty, kteří by se v případě potřeby mohli stát jeho nástupci.

Následovala diskuse o této otázce, při níž se formulovalo zadání pro „poptávku“ takového bratra:
• měl by to být bratr, který toto oficium vykonávat chce
• měl by se účastnit schůzek provinční rady
• měl by se podílet na přípravě formačních setkání
• měl by se účastnit provinční kapituly
• měl by být schopen přiblížit svým spolubratřím laikát
• měl by být k dispozici pro řešení problémů (email, telefon)

3) Formační setkání SEFOR 2022

V diskusi o formačním setkání šlo především o určení data a místa konání a dále o téma a náplň setkání.

Téma: autorita v Církvi (zvláště pak moc církvi, její uplatňování i přijímání, problém klerikalismu apod.)
Datum: pátek 20.5. až neděle 22.5. 2022.
Místo (předběžné varianty): Sv. Hostýn nebo Kostelní Vydří (prověříme volné kapacity).

Setkání by mělo teologickou, psychologickou a praktickou část. Pro tyto části je nunto zajistit přednášející. Na další přípravě SEFORu se bude pokračovat při příští schůzce provinční rady.

4) Trvalá formace a úloha Opuscula při ní

V diskusi o trvalé formaci rada dospěla jen k částečným závěrům. Z dokumentu kapituly o trvalé formaci je třeba vybrat témata, najít k nim vhodné autory příspěvků a redaktory. V projednávání tohoto bodu bude rada pokračovat na své příští schůzce.

Příští schůzka provinční rady se bude konat online dne 12. ledna 2022.

Našim kongregačním sestrám vřelé díky za ochotu schůzku rady hostit, za milé přijetí a skvělou organizaci setkání v jejich krásně zrekonstruovaném domě!

Reginald Jiří Machačík
socius provinčního moderátora