Třetí den kapituly laiků

27. Září 2021 - 12:18

Po ranních chválách a mši sv. následovaly volby provinčního moderátora , kterým byl opět zvolen Miroslav František Falkenauer ze všerubského sdružení a k volbě provinční rady ve složení Jana Pavla Sedláková z MS Blansko, Jan Jáchym Beneš z 5. pražského sdružení, Petr Viktor Houdek z Jablonského sdružení a Ivan František Bok rovněž z 5. pražského sdružení . Všem opětovně i nově zvoleným přejeme hodně sil, milosti Boží a nekonečnou trpělivost, která však jak známo přináší růže.

Po volbách jsme se pustili do obtížného tématu spolupráce dominikánské rodiny, po jehož projednání a ještě před obědem následovala exkurze na půdu a do věže pražského kláštera s otcem Irenejem, tak krásné výhledy na Prahu už jsme dlouho neviděli! Po obědě následovaly úpravy směrnic, zdá se, že k lepšímu, jde o drobné změny, které však napomohou plynulejšímu řízení sdružení a poskytnou i návod k řešení některých obtížnějších situací. Nové směrnice budou po promulgaci otcem provinciálem samozřejmě vydány tiskem a všechna sdružení je obdrží poštou. (Totéž platí o závěrech kapituly , budou zaslány jak v papírové tak elektronické podobě.) Platnost předchozích verzí směrnic tím zaniká.

Po nešporách a večeři jsme plánovali již jen odpočinek a agapé, ale ukázalo se, že někteří představení sdružení se chystají již odjet a volební kvórum by kleslo tak, že kapitula by nadále nebyla usnášení schopná. Tedy jsme ještě jednou napjali síly a probrali a odhlasovali poslední téma apoštolát. I na agapé při červeném víně a plzeňském pivu nakonec došlo.