Řetěz kazatelů naděje

29. Červenec 2016 - 12:44

V roce, kdy řád slaví 800. Jubileum, a na cestě k dalšímu shromáždění evropských laiků, které se bude konat od 4. do 8. října 2017 v portugalské Fatimě, vytváří postupně dominikánští laici v Evropě jakýsi „řetěz kazatelů naděje“.
Uvažujíce o poslání laických dominikánů, dostáváme se k otázce, co znamená být kazatelem naděje v našem světě, v němž žijeme s tolika závažnými problémy různého druhu na různých úrovních:
• Hovoří se o politických a ekonomických problémech Evropy a okolních zemí jako je násilí, útlak, náboženský fanatismus, uprchlíci. Zde se nabízí silná vazba na dominikánskou účast prostřednictvím Justitia et Pax (spravedlnost a mír).
• Také se mluví o sociálních problémech jako je soužití s ‚cizinci‘, s lidmi jiných kultur, náboženství a zvyků. Na druhé straně jsme konfrontováni s kriminalitou, s lidmi ve věznicích, s rostoucí chudobou a osamělostí. I v našich životech a v našem okolí zažíváme mnoho rodinných problémů, rozvody, nezaměstnanost, velké dluhy...
• A jsou zde i velké obavy o budoucnost církve, o to, jak změnit její často špatný obraz a jak najít nové způsoby oslovení mladých lidí s cílem vést své děti k víře. Jak my můžeme vyprávět příběh našeho Pána v těchto dnech a jak najít známky milosti ve světě?
Jak můžeme být kazateli naděje uprostřed těchto problémů?
Všichni laičtí dominikáni jsou zváni k tomu, aby hovořili o těchto otázkách ve svých ko¬munitách, vybírali některé z osobních příběhů zachycujících zkušenosti, jaké to je být kazatelem naděje ve svých vlastních životech, hledali obrázky ilustrující naši zainteresovanost jakožto kazatelů naděje doplněné krátkým vysvětlením či modlitbou.
Řetěz: Každá provincie je vyzvána k tomu, aby se podělila o své příběhy nebo obrázky s další provincií, nejlépe na společném setkání, a ta zase s další. Na strán-kách ECDLF pak naleznete návrh cesty, kterou může řetěz procházet a časový rozvrh.
Pokud každá provincie pošle své příběhy a obrázky ke zveřejnění na webových stránkách ECLDF, vytvoříme skutečný řetěz kazatelů naděje procházející celou Evropou až do příštího shromáždění v říjnu 2017 ve Fatimě.

Český článek řetezu

Laičtí dominikáni v České republice vkládají do řetězu kazatelů naděje vzácný článek, svatou paní Zdislavu. V letošním jubilejním roce chce Česká dominikánská provincie upřít svůj pohled právě k této světici a prosit ji o přímluvu pro Evropu. Základem zdravé evropské společnosti mohou být jen zdravé rodiny a děti vychovávané v lásce a ve správných hodnotách. Svatá Zdislava jako patronka rodin může svou přímluvou za rodiny, matky, otce i děti uzdravit mnohé bolesti staré vymírající Evropy.
Tato světice kromě toho spojuje český a německý národ už od 13. století, které bylo dobou velkých společenských zvratů a svou novostí se podobalo naší době. Paní Zdislava spolu se svým manželem Havlem z Lemberka začala osidlovat česko-německé pohraničí, a to převážně německým obyvatelstvem. Byla to velmi moderní a energická žena. Dokázala plnit povinnosti svého společenského stavu, starala se o panství, když byl její manžel na cestách a válečných výpravách, pečovala o své čtyři děti. Zároveň se dokázala postarat i o chudé v širokém okolí, léčila nemocné a sytila hladovějící. Kroniky dokonce říkají, že křísila mrtvé.
V Jablonném v Podještědí založila špitál a přvedla sem bratry dominikány, a to sotva 30 let po vzniku řádu. Chtěla, aby bratři kazatelé pozvedli intelektuální a duchovní úroveň kolonizovaného pohraničí. Zdislava se stala jejich věrnou pomocnicí a následovnicí. Můžeme říci, že je první významnou laickou dominikánkou v našich zemích. Je pohřbena v Jablonném v Podještědí a úcta k ní je jen o málo mladší než dominikánský řád.
V letošním roce se veškeré snahy naší provincie zaměřují na obnovu kláštera v Jablonném v Podještědí. Chceme zde, na hrobu svaté Zdislavy, vybudovat duchov¬ní centrum pro rodiny. To znamená velké přestavby, mnoho peněz a hodně práce. Prozatím začínáme alespoň drobnými kroky. Bazilika je ideální prostor apoštolátu. V poutní sezóně se zde setkáváme s nejrůznějšími poutníky, věřícími i nevěřícími, a mluvíme s nimi o svaté Zdislavě, o dominikánech, o Bohu. Bohužel jen v češtině. Přesto srdečně zveme k návštěvě Jablonného kdykoli v poutní sezóně nebo i jindy po domluvě!
Spojme se s paní Zdislavou v prosbách za naše rodiny, děti, manželství, za budoucnost Evropy.

Eva Imelda Fuchsová

K článku jsou připojeny litanie ke sv. Zdislavě a Evropskou radou byl článek zveřejněn na stránkách věnovaných této aktivitě.