Online zasedání Provinční rady laiků dne 19. února 2022

28. Únor 2022 - 13:02

Provinční rada se tentokrát setkala online ve složení Miroslav František Falkenauer, Jana Pavla Sedláková, Ivan František Bok, Jan Jáchym Beneš, Jiří Reginald Machačík, Viktor Petr Houdek, Martin Rosenbaum a fr. Hyacint Ullman.

Na programu rady bylo:

1. Příprava formačního setkání 2022

Pokračovali jsme v diskusi ohledně přípravy SEFOR 2022. Přihlásit se může každý člen dominikánské rodiny.
Setkání se uskuteční na sv. Hostýně 13. až 15. května 2022. Další podrobnosti pobytu jako např. cenu, povolení k vjezdu apod. zjistí telefonicky Reginald. Má také za úkol sestavit návrh časového programu setkání.
Přihlášení účastníci složí zálohu 500 Kč na účet LSD s variabilním symbolem 2205. Oznámení o konání SEFORu bude zveřejněno v příštím Opusculu (uzávěrka 15. 3. 2022). Přihášky bude evidovat rovněž Reginald na adrese: machacik@volny.cz
Setkání na téma autorita v církvi bude mít teologickou, psychologickou a praktickou část. V teologické části bude přednášet fr. Damián Němec OP. V psychologické části by přednášela PhDr. Kateřina Houdková. Padl ještě návrh na pozvání historika Petráčka, aniž se rozhodlo pro nebo proti jeho pozvání.

2. Projednání účetnictví za rok 2021

Provinční moderátor František zaslal předem účastníkům přehled hospodaření (soupis pohybů v pokladně a na běžném účtu) a účetní knihu za rok 2021.
Radní schválili účetnictví za rok 2021 jednomyslně bez připomínek všemi šesti hlasy.

3. Promotor pro laiky

Promotorem pro laiky zůstává fr. Hyacint pouze do června letošního roku. Poté se nejspíš začne věnovat studiu biblistiky v zahraničí. Proto začínáme hledat nového promotora. Zatím byl předložen návrh, že by jím mohl být fr. Vojtěch Soudský.

4. Směrnice – vypořádání připomínek magistra Řádu

Jan Jáchym Beneš předem zaslal účastníkům seznam připomínek s návrhem na jejich vypořádání. Po krátké diskusi se o těchto připomínkách hlasovalo.
Radní schválili vypořádání připomínek magistra Řádu jednomyslně bez připomínek všemi šesti hlasy.
Vypořádání připomínek bude znovu zasláno do Říma, aby celkové konečné znění základních dokumentů schválil magistr Řádu.

5. Sliby představeného 3. pražského MS

Provinční moderátor František připomněl problém se sliby představeného 3. pražského MS, na něž jsme narazili na naší provinční kapitule. Tuto otázku spolu s platností jeho úkonů jako představeného bude muset řešit otec provinciál zpětně sanací.

6. Opusculum a trvalá formace

K tomuto tématu proběhla dlouhá diskuse bez jednoznačného závěru a která zatím přinesla následující teze a návrhy:
- Opusculum bude v tomto roce zaměřeno tematicky na dominikánská centra (1. číslo je věnováno Plzni)
- Dokument o trvalé formaci schválený na kapitule je struktura, kterou je třeba nyní naplnit obsahem, na kterém bychom měli intenzivně pracovat.
- Ke každému bodu by měl být zpracován text a připojen seznam literatury. Text by mohl být zpracován ve dvou úrovních, snazší a náročnější; a k tomu odkaz na literaturu.
- Jedním ze zdrojů by mohl být časopis Amen.
- Námitka: při větším počtu autorů se nepodaří dát tomu všemu jednotnou formu.
- Až nashromáždíme k některému tématu trvalé formace dostatek materiálu, může se tomuto tématu věnovat celé číslo Opuscula.
- Nečekat na někoho, kdo to zpracuje. Dominikánské povolání je o samostatnosti. Navíc každé sdružení je jiné.
- Ať si najdou odpovědi sdružení sama. Ale co je na tom formačního? Zůstane to dominikánské, ponecháme-li to na libovůli?
- Zřídit k tématům trvalé formace diskusní fórum.
- Najít autory, kteří zpracují “výkop” tématu.
- Zpracování ale omezí diskusi a tím zbude z tématu pouze dílčí výřez.
- Rámovat témata, aby bylo zřejmé, co je dominikánské a zároveň nechat volný prostor pro aktivitu MS.
- Zjistit, kteří dominikáni k danému tématu napsali knihy a pak tomu věnovat např. 3 setkání.
- Místo vypracování konkrétních textů vytvořit seznam literatury.
- Zřídit sdílený Google disk rozčleněný podle témat, podobně jako pro kapituly.
- Najít konkrétní lidi, kteří témata zpracují.

7. Příští schůzky provinční rady

Online ve středu 20. dubna 2022 ve 20 hodin.
Osobně na sv. Hostýně 15. května 2022 po obědě.