Modlitby za generální kapitulu

27. Květen 2016 - 14:13

Milí bratři, milé sestry,
milí členové dominikánské rodiny!
Magistr řádu fr. Bruno Cadoré svolávací listinou ze dne 15. listopadu 2015 svolal Generální kapitulu provinciálů do konventu svatého otce Dominika v Boloni, a to v termínu od 16. do 4. srpna 2016, kdy bude zakončena slavností sv. otce Dominika.
Všichni bratři, mnišky, sestry a laici se mají modlit za dobrý průběh kapituly v souladu s možnostmi, které nabízí naše liturgie:
– konventní mše svaté – mše za různé potřeby (Za koncil nebo synod, Při duchovním nebo pastoračním shromáždění, Za misie); votivní mše (O Duchu svatém, O svatém otci Dominikovi); přímluvy;
– modlitba oficia: přímluvy v ranních a večerních chválách (Libellus præcum, s. 74–79);
– zvláštní modlitby komunity; případně modlitba růžence, exercicie… (viz Liturgia horarum, Proprium OP, s. 757–764).
Zvláštní prosby za kapitulu ať jsou zařazeny do liturgických přímluv od začátku června 2016 aspoň jednou týdně, v době bezprostřední přípravy od začátku července 2016 a v době konání kapituly denně. Ostatní ponechávám na jednotlivých komunitách a na samotných bratřích a sestrách.

Ve sv. Otci Dominiku

fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál

Prosby za kapitulu

Neděle
1.VCh: Pane (Bože), povolal jsi nás ke službě kázání podle řehole sv. Augustina,
— ať nás jeho duch a rozvaha vedou při uskutečňování záměrů (generální, provinční) kapituly.
RCh: Pane (Bože), rozmnož naši lásku k sobě navzájem a ke všem lidem,
— aby se naše srdce upevňovala ve svatosti.
2.VCh: Zavázali jsme se, Pane (Bože), k apoštolskému způsobu života podle ducha sv. Dominika a k řeholní kázni,
— upevňuj svou milostí naše zasvěcení.
Pondělí
RCh: Pane (Bože), milostivě pomáhej našim bratřím kapitulářům
— a dovrš v nich dílo víry a každý dobrý a odvážný úmysl.
VCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), dej, ať usnesení kapitulářů pomáhají bratřím tak napodobovat tebe (Krista),
— aby se učili spojovat svůj řeholní život s požadavky apoštolského poslání.
Úterý
RCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), když se učíme shodně smýšlet a jednat v tobě (v Kristu),
— chraň nás před vzájemnými rozpory a veď nás k dokonalé jednotě.
VCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), jestliže se někdo z nás zdá být moudrým v očích tohoto světa, kéž se stane pro svět pošetilým v tobě (v Kristu),
— aby neklamal sám sebe, ale byl skutečně moudrý.
Středa
RCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), jsme tvé tělo (jsme tělo Kristovo) a syny sv. Dominika, údu tvého těla (tohoto těla), a usilujeme o lepší dary,
— dej, abychom byli maličkými ve zlém a vše konali s mužností a láskou.
VCh: Pane (Bože), milostivě provázej naše bratry, kteří se shromáždí (shromáždili) na kapitule,
— veď jejich kroky k šíření spásy a vždy je ochraňuj svou mocí.
Čtvrtek
RCh: Pane (Bože), dej všem bratřím, zvláště těm, kteří se účastní kapituly,
— aby byli věrní a bdělí k požadavkům církve a k potřebám naší doby.
VCh: Pane (Bože), svou mnohotvárnou milostí otevři naše srdce, abychom dovedli se všemi lidmi hovořit jako se svými bratry a sestrami,
— a dej nám v jejich slovech poznat tvůj hlas.
Pátek
RCh: Pane (Bože), obrať utrpení našich bratří, kteří se nemohou pro pronásledo¬vání zúčastnit kapituly,
— v radost, kterou jim nikdo nevezme.
nebo: Pane (Bože), obrať utrpení našich nemocných a starých bratří, které ti obětují za bratry účastnící se kapituly,
— v radost, kterou jim nikdo nevezme.
VCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), osvěcuj Duchem svatým naše bratry shromážděné na kapitule,
— aby vždy s velkou důvěrou vydávali svědectví o tobě (o živém Kristu).
Sobota
RCh: Pane (Bože), ať na přímluvu Panny Marie, Královny apoštolů a Matky milosrdenství, moudře a odhodlaně plníme své poslání, které nám bylo svěřeno,
— a tak sloužíme církvi a všem bratřím a sestrám.

Modlitba během dne
Po Amen závěrečné modlitby se říká:
Na přímluvu nejsvětější Panny Marie, ochránkyně našeho řádu, ať se nad námi smiluje a spasí nás Kristus Pán, který je dobrý a miluje všechny lidi.