Modlitby za generální kapitulu

Milí bratři, milé sestry,
milí členové dominikánské rodiny!
Magistr řádu fr. Bruno Cadoré svolávací listinou ze dne 15. listopadu 2015 svolal Generální kapitulu provinciálů do konventu svatého otce Dominika v Boloni, a to v termínu od 16. do 4. srpna 2016, kdy bude zakončena slavností sv. otce Dominika.
Všichni bratři, mnišky, sestry a laici se mají modlit za dobrý průběh kapituly v souladu s možnostmi, které nabízí naše liturgie:
– konventní mše svaté – mše za různé potřeby (Za koncil nebo synod, Při duchovním nebo pastoračním shromáždění, Za misie); votivní mše (O Duchu svatém, O svatém otci Dominikovi); přímluvy;
– modlitba oficia: přímluvy v ranních a večerních chválách (Libellus præcum, s. 74–79);
– zvláštní modlitby komunity; případně modlitba růžence, exercicie… (viz Liturgia horarum, Proprium OP, s. 757–764).
Zvláštní prosby za kapitulu ať jsou zařazeny do liturgických přímluv od začátku června 2016 aspoň jednou týdně, v době bezprostřední přípravy od začátku července 2016 a v době konání kapituly denně. Ostatní ponechávám na jednotlivých komunitách a na samotných bratřích a sestrách.

Ve sv. Otci Dominiku

fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál

Prosby za kapitulu

Neděle
1.VCh: Pane (Bože), povolal jsi nás ke službě kázání podle řehole sv. Augustina,
— ať nás jeho duch a rozvaha vedou při uskutečňování záměrů (generální, provinční) kapituly.
RCh: Pane (Bože), rozmnož naši lásku k sobě navzájem a ke všem lidem,
— aby se naše srdce upevňovala ve svatosti.
2.VCh: Zavázali jsme se, Pane (Bože), k apoštolskému způsobu života podle ducha sv. Dominika a k řeholní kázni,
— upevňuj svou milostí naše zasvěcení.
Pondělí
RCh: Pane (Bože), milostivě pomáhej našim bratřím kapitulářům
— a dovrš v nich dílo víry a každý dobrý a odvážný úmysl.
VCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), dej, ať usnesení kapitulářů pomáhají bratřím tak napodobovat tebe (Krista),
— aby se učili spojovat svůj řeholní život s požadavky apoštolského poslání.
Úterý
RCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), když se učíme shodně smýšlet a jednat v tobě (v Kristu),
— chraň nás před vzájemnými rozpory a veď nás k dokonalé jednotě.
VCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), jestliže se někdo z nás zdá být moudrým v očích tohoto světa, kéž se stane pro svět pošetilým v tobě (v Kristu),
— aby neklamal sám sebe, ale byl skutečně moudrý.
Středa
RCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), jsme tvé tělo (jsme tělo Kristovo) a syny sv. Dominika, údu tvého těla (tohoto těla), a usilujeme o lepší dary,
— dej, abychom byli maličkými ve zlém a vše konali s mužností a láskou.
VCh: Pane (Bože), milostivě provázej naše bratry, kteří se shromáždí (shromáždili) na kapitule,
— veď jejich kroky k šíření spásy a vždy je ochraňuj svou mocí.
Čtvrtek
RCh: Pane (Bože), dej všem bratřím, zvláště těm, kteří se účastní kapituly,
— aby byli věrní a bdělí k požadavkům církve a k potřebám naší doby.
VCh: Pane (Bože), svou mnohotvárnou milostí otevři naše srdce, abychom dovedli se všemi lidmi hovořit jako se svými bratry a sestrami,
— a dej nám v jejich slovech poznat tvůj hlas.
Pátek
RCh: Pane (Bože), obrať utrpení našich bratří, kteří se nemohou pro pronásledo¬vání zúčastnit kapituly,
— v radost, kterou jim nikdo nevezme.
nebo: Pane (Bože), obrať utrpení našich nemocných a starých bratří, které ti obětují za bratry účastnící se kapituly,
— v radost, kterou jim nikdo nevezme.
VCh: Pane Ježíši Kriste (Bože), osvěcuj Duchem svatým naše bratry shromážděné na kapitule,
— aby vždy s velkou důvěrou vydávali svědectví o tobě (o živém Kristu).
Sobota
RCh: Pane (Bože), ať na přímluvu Panny Marie, Královny apoštolů a Matky milosrdenství, moudře a odhodlaně plníme své poslání, které nám bylo svěřeno,
— a tak sloužíme církvi a všem bratřím a sestrám.

Modlitba během dne
Po Amen závěrečné modlitby se říká:
Na přímluvu nejsvětější Panny Marie, ochránkyně našeho řádu, ať se nad námi smiluje a spasí nás Kristus Pán, který je dobrý a miluje všechny lidi.