ECLDF Newsletter - Velikonoce - 03/2018

8. Duben 2018 - 19:15

Milí bratři a sestry ve sv. Dominiku,
vyprošuji vám zdraví a plnost milosti a lásky našeho Pána Ježíše Krista. V tomto velikonočním dopisu bych vám rád jako prezident Evropské rady laických dominikánských bratrstev (společenství) dal nahlédnout do toho, jak si představuji, že bychom vám všem my, členové rady, byli schopni sloužit ve svém poslání, jímž jste nás pověřili na našem Shromáždění v říjnu 2017 ve Fatimě, za což se modlím.
Během postního období mě má rozjímání vedla stále hlouběji a hlouběji k rozvažování o tom, kam mě má služba Bohu a naší Církvi vede a jak se připravuji na Velikonoce, na Pánovu smrt a Vzkříšení. Jak jsem předával a předávám Kristovu zvěst lidem, které potkávám? Jako dominikán je každý z nás volán a vyzýván žít svůj život ve stopách našeho otce Dominika. Jako členové řádu Kazatelů máme za povinnost žít svůj život kázajíce Evangelium Ježíše Krista. Při setkání se sv. Františkem Dominik řekl: „Jsi můj společník a musíš jít se mnou. Protože když budeme držet spolu, žádná pozemská moc nám neodolá.“ Těmito slovy bych vás chtěl požádat, abychom my, bratři a sestry ve sv. Dominiku, „drželi při sobě“ a abychom obnovili svou oddanost a věrnost poslání našeho otce.
Abychom byli příkladem života v kontemplaci, svou oddaností a zbožností v modlitbě, svou recitací posvátného růžence bl. Panny Marie, modlitbou liturgie hodin – všeobecné modlitby Církve, pokud možno v našich společenstvích, v chóru s bratry a sestrami. Abychom kontemplovali Kristovu tvář ve své modlitbě a abychom tuto tvář vyzařovali do stále se rozšiřující a zvětšující se sekulární Evropy. Abychom podle příkazu sv. Dominika chodili po dvou a nesli s sebou cestou ono dominikánské charisma radosti, oddanosti a věrnosti, které vytvářejí dva svědkové. Slovy sv. Dominika „musíme semeno zasévat, nikoliv je hromadit.“ Zasévat hořčičné semeno, setbu Pravdy v našem světě, Pravdy, která osvobozuje. Naší prioritou musí být znásobit náš apoštolát hlásání a kázání dobré zvěsti o spáse skrze Ježíše Krista a přinést tuto naději těm, kdo nikdy nedostali pozvání sdílet se v Jeho lásce. Jako křesťané máme všichni, každý z nás, povinnost přinášet tuto spásnou zprávu všem, jako dominikáni jsme slíbili kázat Kristovu zvěst svými životy, svou láskou, zásadně celým naším bytím.
V říjnu 2012 v Římě v době synodu o evangelizaci jsem obnovil své povolání jako dominikán s cílem přinášet Pánovu zvěst zástupům, které možná zakryly svůj zrak a ztratily tak Jeho lásku z dohledu. Posláním naší Církve, jak víte, je evangelizovat. Svatý papež Jan Pavel II. v červnu 1979 při své první návštěvě svého rodného Polska jako pontifik nastínil toto poslání ve výzvě k „nové evangelizaci“. O 13 let později zahájil tuto „novou evangelizaci“ během své návštěvy v Americe.
Před 500 lety bylo křesťanství přineseno do Ameriky katolickou Evropou a nyní má křesťanství nejvíce stoupenců právě v obou Amerikách; jsou tam nejlidnatější katolické země na světě. Kdežto v Evropě křesťanství v podstatě vymírá, v mém rodném Irsku například podle posledního sčítání lidu počet lidí, kteří uvádějí, že praktikují svou víru, významně poklesl. Má rodná země byla v čele snah po zavedení tzv. „stejnopohlavního manželství“, v současné chvíli bojujeme za to, abychom udrželi metlu potratů mimo naši kdysi převážně katolickou zemi. Německo, Francie, Itálie a Španělsko jen taktak trvají ve své víře. Mnoho ostatních evropských zemí bojuje s ohromným přílivem protikřesťanských předsudků, který zaplavuje naše země. Sv. Jan Pavel II. jasně řekl ve své encyklice Redemptoris Missio: „Co se týče evangelizačních aktivit Církve, tuším, že přišla chvíle vložit všechny síly Církve do nové evangelizace. Žádný věřící v Krista, žádná instituce Církve se nemůže vyhnout této nejvyšší povinnosti hlásat Krista všem lidem.“ Téměř o 30 let později zní hlas sv. Jana Pavla II. stále naléhavěji.
Když se naše nová rada ECLDF poprvé oficiálně sešla v Bruselu v listopadu 2017, hlavní prioritou této schůze bylo začít pracovat na vývoji programu služby místním společenstvím po celé Evropě. To máme stále na paměti při myšlence na náš mandát, který jsme obdrželi na Shromáždění ve Fatimě. Formace a společenství hrají v našich úvahách velkou roli, proto vaše rada začala hned připravovat osnovu plánu pro období našeho úřadu. Pro zdůraznění poslání našeho řádu, řádu sv. Dominika, který má být Kristovým výrazem, Jeho tváří, jsme vytvořili motto „Tvář svatého Dominika, tvář Krista“.
Při přípravě každého z nás na poslání kázat a při obnově slibu, který jsme všichni složili, se bude vaše rada snažit podporovat u každého člena společenství a u každého jednotlivého společenství růst a rozvoj naší identity jakožto dominikánů, kazatelů Pravdy, aby byla předána a přinesena tato nová evangelizace všem.
Když se setkáme s lidmi kolem sebe a oni se nás zeptají, proč jsme šťastní, má to být tím že žijeme jako dominikáni Kristovou svobodou a ve společenství s Ním skrze Jeho milost a Jeho zjevení. Svou modlitbou, studiem, formací a kázáním máme pak co ukázat, pokud ne slovy, tak svými životy v milosti. Laičtí dominikáni mají jedinečnou možnost pomoci dodat tolik potřebný prapor bojovníků potřebných k oživení opětné re-evangelizace Evropy a k zastavení šíření rakoviny sekularizace, která nakazila každé vlákno evropské duše.
Maro Botica, Ludovic Namurois, Vilija Šemetiené, Felix Hoffmann a já jsme začali pracovat na interaktivní formační platformě dostupné všem našim společenstvím, abychom pomohli při formaci vás, našich bratří a sester, abychom se my všichni připravili na kazatelské poslání, které naléhavě vyžaduje naši pozornost.
V tomto období Velikonoc vyprošuji nám všem, abychom s odvahou a nadšením a naplněni milostí Ducha svatého znova oddali své životy našemu Spasiteli. Ať s tváří a horlivostí našeho otce svatého Dominika pracujeme na poli Evropy, jak by řekl: „Ozbrojte se modlitbou místo meče; zahalte se pokorou místo jemným rouchem.“ Ať Naše Paní je naší ochranou, Růženec naší zbrojí, náš Pán a Spasitel naším průvodcem a vzorem. Ať v každém, koho potkáme, vidíme Kristovu tvář a předáme mu dar lásky a míru.
Evropská rada laických dominikánských sdružení (ECLDF) přeje mír Vzkříšeného Krista a naději ve Spásu vám i vašim rodinám.

S nejhlubší a nejupřímnější láskou váš bratr Damien McDonnell.Anglický originál na https://www.ecldf.net/2018/03/30/easter-letter/. Odkaz na další jazykové verze.
Přeloži Jiří Reginal Machačík